Kjerner og knutepunkter

Strategi for en jevnere regional fordeling av veksten, slik at flere byer og tettsteder får befolkningsgrunnlag nok til å få gode lokal tjeneste- og servicetilbud, og høye kollektiv- gang- og sykkelandeler. Perspektivet er en direkte videreføring av alternativ 3 – Vekst i mange knutepunkter.

 

Drivkrefter:

Perspektivet imøtekommer den spredningen av byveksten som følger av økte pendlingsmuligheter, og de omstruktureringer som skjer i næringslivet, som gjør at hele eller deler av bedrifter flytter til mindre sentrale steder for å redusere sine driftskostnader. Byene utenfor Oslo vil ikke få en like stor egentyngde som i mer konsentrerte perspektiver. En større andel av den regionalt orienterte næringsveksten, særlig den delen som søker urbanitet, vil derfor fortsatt komme i Oslo. Pendlingsmønsteret vil fortsatt være Oslo-orientert og knutepunktene blir i mindre grad egne arbeidsmarkeder enn i Ytre og Indre regionale kjerner.

 

Areal- og transportstrategier:

Veksten fordeles jevnere regionalt, men konsentreres lokalt. En mindre andel av veksten skjer i byene utenfor Oslo, og en større andel i flere lokale knutepunkter som bygger opp under et prioritert kollektivnett. Jernbanen er ryggraden i det regionale transportsystemet, med vekt på forbedret kapasitet i de ytre delene av regionen. Knutepunktene i regionen må få en viss befolkningskonsentrasjon for å gi grunnlag et bedret tverrgående kollektivtilbud som knytter knutepunktene ute i regionen til de regionale kjernene og til jernbanen. Befolkningsgrunnlag og en viss tetthet er også avgjørende for å oppnå høye gang- og sykkelandeler i knutepunktene.