Perspektiver 2050

Ulike strategier for areal og transport gir ulike muligheter for hvordan Osloregionen kan tenkes å utvikle seg på lang sikt. I 2050-perspektivene vises noen av disse mulighetene, der overordnede prioriteringer for transportsystemet i regionen er sett i sammenheng med overordnede utviklingsretninger i utbyggingsmønsteret. Perspektivene tar for seg et lengre tidsperspektiv og større område enn den regionale planen, og er tenkt å fungere som bakgrunn for plandiskusjonen. Det er utarbeidet 8 perspektiver for hele Osloregionen for 2050, hvorav noen er direkte videreføringer av utbyggingsalternativene for 2030. Perspektivene er kort beskrevet nedenfor, og mer inngående i dokumentet Konkretisering av alternativene, som finnes under Informasjonsmateriell / Grunnlagsdokumenter. Perspektivene er under utvikling, og vil oppdateres i løpet av våren. Som en del av konsekvensbeskrivelsen vil også 2050-perspektivene bli vurdert, men på et mer overordnet nivå enn 2030-alternativene.

Perspektiver:

Næringsaksen

Næringsaksen

Strategi for å møte den internasjonale konkurransen ved å videreutvikle og forsterke aksen som i dag har hovedtyngden av spesialisert næring i regionen. Oslo er motor i en næringsutvikling med tyngdepunkter i Kongsberg, Asker, Lysaker/Fornebu, Lillestrøm/Kjeller og Gardermoen.

Les mer...
Skandinavisk link

Skandinavisk link

Strategi for å møte den internasjonale konkurransen ved å knytte Osloregionen til en større Skandinavisk byregion. En ny forbindelse kan tenkes på flere måter, men perspektivet viser en forsterket vekst i sørkorridoren som en følge av forbedringer i transportsystemet i aksen Oslo – Østfoldbyene – Göteborg – Øresund.

Les mer...
Ytre regionale kjerner

Ytre regionale kjerner

Strategi for å bedre Osloregionens konkurranseevne gjennom å styrke noen få byer i ytre deler av regionen. Byene har pga. en viss egentyngde potensiale for å utvikle sterke spesialiserte arbeidsmarkeder, og får gjennom IC-satsningen pendlingsavstand til Oslo. De indre delene av regionen avlastes for noe vekst.

Les mer...
Indre regionale kjerner

Indre regionale kjerner

Strategi for å bedre Osloregionens konkurranseevne gjennom å styrke noen få byer i indre deler av regionen, i et tett integrert bysystem med korte reiseavstander. For å kunne utvikle egentyngde nok til å utvikle spesialiserte arbeidsmarkeder, må byene få en stor andel av veksten i regionen. Perspektivet er en direkte videreføring av alternativ 2 for 2030 – Konsentrert utvikling av byer.

Les mer...
Ringbanebyen

Ringbanebyen

Strategi for å bedre Osloregionens konkurranseevne gjennom å styrke noen få byer i indre deler av regionen, som indre regionale byer. En ny sterk forbindelse mellom viktige by- og næringskjerner i regionen gir et tettere integrert bysystem. Nye forbindelser kan tenkes på flere måter. Perspektivet viser en ny Hurumbane som binder sammen kjerner i sør- og vestkorridoren, og åpner for ny byutvikling på begge sider av Oslofjorden.

Les mer...
Kjerner og knutepunkter

Kjerner og knutepunkter

Strategi for en jevnere regional fordeling av veksten, slik at flere byer og tettsteder får befolkningsgrunnlag nok til å få gode lokal tjeneste- og servicetilbud, og høye kollektiv- gang- og sykkelandeler. Perspektivet er en direkte videreføring av alternativ 3 – Vekst i mange knutepunkter.

Les mer...
Stasjonssamfunnet

Stasjonssamfunnet

Strategi for å fordele veksten jevnt over hele regionen, men samtidig styrt inn mot eksisterende eller nye jernbanestasjoner. Viser i likhet med Ytre regionale kjerner – nye tunge korridorer mulige videreutviklinger av jernbanebaserte korridorer i regionen.

Les mer...
Kommunal mosaikk

Kommunal mosaikk

Det legges ingen felles, førende regionale strategier for utbyggingsmønster, næringslokalisering og transportsystem. Perspektivet er en direkte videreføring av alternativ 1 for 2030 – Videreføring av kommunale planer. Medfører sentralisering og tettere arealbruk i Oslo og nabokommunene, samtidig som stadig nye utbyggingsarealer blitt tatt i bruk i ytterområdene.

Les mer...