Indre regionale kjerner

Strategi for å bedre Osloregionens konkurranseevne gjennom å styrke noen få byer i indre deler av regionen, i et tett integrert bysystem med korte reiseavstander. For å kunne utvikle egentyngde nok til å utvikle spesialiserte arbeidsmarkeder, må byene få en stor andel av veksten i regionen. Perspektivet er en direkte videreføring av alternativ 2 for 2030 – Konsentrert utvikling av byer.

 

Drivkrefter:

Perspektivet imøtekommer krav om kort reisetid for et stadig voksende kompetansebasert næringsliv, og sentralt beliggende boliger. Oslo med sine nære kjerner forsterkes som det dominerende bysystemet i Osloregionen.

 

Areal- og transportstrategier:

Veksten i befolkning og arbeidsplasser konsentreres i Oslo og noen få byer i Akershus, i tillegg til at «bybåndet» mellom kjernene videreutvikles som tett, urban bebyggelsesstruktur med tyngdepunkt rundt kollektivknutepunkt. Transportbehovene søkes redusert gjennom konsentrasjon.  Målet er å skape flere attraktive lokaliseringer nær Oslo for et stadig mer kunnskapsintensivt næringsliv, bymiljøer med høye gang- og sykkelandeler, og et høyfrekvent kollektivnettverk som gjør det enkelt å bytte og reise. Hensynet til desentralisering på regionalt nivå er nedtonet. Regional kollektivtransport som knytter kjernene sammen prioriteres, samtidig som at kapasitet og frekvens i kollektivsystemet i og inn mot byene bedres.