Knutepunktutvikling

Knutepunktprosjektet – et kunnskapsgrunnlag og en verktøykasse for knutepunktutvikling! 

Bybåndssamarbeidet har i sitt arbeid identifisert et behov for et kunnskapsgrunnlag og omforente metoder for å jobbe med bymessig utvikling i knutepunkt. I kollektivknutepunkter er ofte arealene få, målkonflikter mange, kostnader store og aktørbildet mangfoldig. Samtidig er det mange mål, strategier og retningslinjer i den regionale planen som søkes løst i kollektivknutepunkt: 

  • Sentrale knutepunkter skal utvikles med et mer konsentrert utbyggingsmønster. Vekst i bolig- og arbeidsplasser skal plasseres nært kollektivknutepunkt 
  • Kollektivtransport, sykkel og gange prioriteres 
  • Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig transportsystem og tilgjengelig for 

alle, og med lavest behov for biltransport. Et annet sentralt mål er at 

  • Byer og tettsteder skal utvikles med flerfunksjonalitet, kvalitet og gode bomiljøer som kan appellere til en bredt sammen-satt befolkning 
  • Nullvekstmål for personbiltransport og mindre luft- og støyforurensning 
  • Blågrønne verdier skal styrkes og videreutvikles

Knutepunktprosjektet skal resultere i en digital verktøykasse for knutepunktutvikling, som vi håper areal- og transportaktører vil ta i bruk når knutepunkt skal utvikles. 

I den digitale verktøykassen kan aktører finne metoder for å vurdere ulike kvaliteter i knutepunktet, se eksempler på ulike grep som kan forene fortetting, bymessig utvikling og fremkommelighet for prioriterte trafikanter og se forslag til arbeidsmetodikk som aktørene i knutepunktutvikling kan benytte seg av.

Det jobbes nå med å ferdigstille en digital verktøykasse, og forventet lansering er i løpet av høsten 2022. Oppdatert lenke til verktøykassen vil publiseres her.

Knutepunkt bør være en integrert del av byen. Her illustrert ved Oslo sentralstasjon, Christian Frederiks plass. Foto: Sara Moltenberg