H2 Felles system for å følge måloppnåelse

Er utviklingen i regionen i tråd med mål, strategier og retningslinjer i den regionale planen (RP-ATP)?

For å komme til indikatorrapporteringen for 2019, klikk på bildet.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus har tydelige mål og føringer for en strategisk utvikling av regionen i bærekraftig og konkurransedyktig retning. Transportbehovet skal reduseres og veksten skal i hovedsak konsentreres til prioriterte vekstområder. Det er viktig å se om utviklingen i hovedstadsregionen går i riktig retning, og om vi når de målene vi har satt oss. Planeierne ved Oslo kommune og Akershus/Viken fylkeskommune har derfor utviklet et omfattende indikatorsystem for å følge måloppnåelse. Rapporteringen skal følge måloppnåelsen over tid. Indikatorene følges opp i samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Indikatorrapportene er et viktig kunnskapsgrunnlag for videre oppfølging av planen.

Les rapporten med tall fra 2016-2018 her.

Les rapporten med tall fra 2019 her.

Vi går i riktig retning, men ting tar tid

Analysene utført til nå (2016-2019) viser at kommunene har omstilt seg, og at de aller fleste kommuner planlegger utviklingen i egen kommune i samsvar med retningslinjer, strategier og mål i den regionale planen. For flere av indikatorene viser funnene at det til dels er store forskjeller innad i Oslo og Akershus-området.

Er det befolkningsvekst i hovedstadsregionen?

  • Per 1. januar 2019 bodde det 681 071 personer i Oslo og 624 055 personer i Akershus. Fra 2016 til 2019 har gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst i Oslo vært 1,1 prosent og i Akershus vært 1,7 prosent.

Vokser regionen gjennom fortetting?  

  • Befolkningen har vokst over dobbelt så mye som by- og tettstedsarealene i Oslo og Akershus, noe som indikerer at veksten i mange kommuner skjer gjennom fortetting av eksisterende byggesone.

Lokaliseres nye boliger og arbeidsplasser innenfor anbefalt gangavstand til knutepunkt i prioriterte områder i regional plan?

  • Boliger og arbeidsplasser lokaliseres i stor grad i gangavstand til kollektiv – for planområdet som helhet. Tre firedeler av nye boliger bygget i Oslo og Akershus i 2016, 2017, 2018 og 2019 er lokalisert innenfor anbefalt gangavstand på 1(2)km til knutepunkt i prioriterte vekstområder, og nesten halvparten av nytt næringsareal er innenfor anbefalt gangavstand på 600 meter.

Reiser flere med kollektivtransport?

  • I 2019 var det 2,8 prosent økning fra året før i andelen reisende med kollektivtransport.

Har kommunene fastsatt en langsiktig grønn grense slik planen sier?

  • 12 kommuner har fastsatt grønne grenser/vekstgrenser. Flere av kommunene har fastsatt en stor andel av sin grønne grense utenfor gangavstand fra knutepunkt. Det er fremdeles stor variasjon i størrelse på arealer innenfor grønn grense og hvilke prinsipper som ligger til grunn for hver enkelt kommunes avgrensning. 

Bruker kommuner parkering som aktivt virkemiddel for å nå overordnede mål for regionen?

  • Det er en økende bruk av parkeringsnormer i kommuner innenfor regional plans virkeområde, i form av faste måltall eller minimums- og maksimumsnormer for sykkel og bil, men det er stor variasjon av hva som tillates av parkering.

Hvordan er trafikkutviklingen i regionen?

  • Trafikkmengden for lette kjøretøy i regionen går ned. Ruters reisevaneundersøkelse fra 2018 viser at 45 prosent av alle reiser i Oslo og Akershus gjøres med bil, en nedgang på ett prosentpoeng siden 2015. Kollektivandelen er økende.

Er klimagassutslipp fra privattransporten redusert?

  • Klimagassutslipp fra veitrafikk går ned, og elbilandelen øker. Antall passeringer i bomringen viser en nedgang i biltrafikken på fem prosent fra 2015 til 2018, og at andelen el-biler har økt til nesten 18 prosent i 2018.

Les om flere av funnene i rapporten fra 2016-2018 og i kartfortellingen som presenterer tall fra 2019.

Indikatorene følges opp videre med årlig rapportering

Rapporteringen skal følge måloppnåelse over tid, og indikatorene vil følges opp i videre samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Det arbeides nå med å ferdigstille rapportering fra 2020. Resultater vil publiseres her.

Har du spørsmål til systemet eller ønsker å få indikatorsystemet og rapporteringen presentert?

Ta kontakt!