H2 Felles system for å følge måloppnåelse

Er utviklingen i regionen i tråd med mål, strategier og retningslinjer i den regionale planen (RP-ATP)?

For å komme til indikatorrapporteringen for 2020, klikk på bildet.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus har tydelige mål og føringer for en strategisk utvikling av regionen i bærekraftig og konkurransedyktig retning. Transportbehovet skal reduseres og veksten skal i hovedsak konsentreres til prioriterte vekstområder. Det er viktig å se om utviklingen i hovedstadsregionen går i riktig retning, og om vi når de målene vi har satt oss. Planeierne ved Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har derfor utviklet et omfattende indikatorsystem for å følge måloppnåelse. Rapporteringen skal følge måloppnåelsen over tid. Indikatorene følges opp i samarbeid mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Indikatorrapportene er et viktig kunnskapsgrunnlag for videre oppfølging av planen.

Les rapporten med tall fra 2022 her.

Les rapporten med tall fra 2021 her.

Les rapporten med tall fra 2020 her. 

Les rapporten med tall fra 2019 her.

Les rapporten med tall fra 2016-2018 her.

Vi går i riktig retning, men ting tar tid

Analysene utført til nå (2016-2022) viser at kommunene har omstilt seg, og at de aller fleste kommuner planlegger utviklingen i egen kommune i samsvar med retningslinjer, strategier og mål i den regionale planen. For flere av indikatorene viser funnene at det til dels er store forskjeller innad i Oslo og Akershus-området.

Er det befolkningsvekst i hovedstadsregionen?

  • Per 1. januar 2023 bodde det 709 307 personer i Oslo og 699 7223 personer i gamle Akershus (tallene inkluderer innbyggere i tidligere Røyken, Hurum og Rømskog kommune). Dette tilsvarer en vekst på 1,3 % for Oslo og 2,1 % for Akershus. Siden 2016 har det vært vekst i alle kommunene.

Vokser regionen gjennom fortetting?  

  • Befolkningsveksten er størst i tettsteder slik de er definert hos SSB, og befolkningsveksten er større enn vekst i tettstedsareal for nesten alle kommunene.

Lokaliseres nye boliger og arbeidsplasser innenfor anbefalt gangavstand til knutepunkt i prioriterte områder i regional plan?

  • Boliger og arbeidsplasser lokaliseres i stor grad i gangavstand til kollektiv – for planområdet som helhet. Om lag tre firedeler av nye boliger bygget i Oslo og Akershus i 2016-2022 er lokalisert innenfor anbefalt gangavstand på 1(2)km til knutepunkt i prioriterte vekstområder. Litt under halvparten av nytt næringsareal er innenfor anbefalt gangavstand på 600 meter.

Reiser flere med kollektivtransport?

  • Det var en betydelig nedgang i antall kollektivreiser i 2020 og holdt seg lavt i 2021, men det har vært en stor økning fra 2021 til 2022. Forklaringen er restriksjoner og endringer i reisevaner knyttet til koronapendemien, hvor 2022 ble stadig mer normalisert.

Har kommunene fastsatt en langsiktig grønn grense slik planen sier?

  • 14 kommuner har fastsatt grønne grenser/vekstgrenser. Flere av kommunene har fastsatt en stor andel av sin grønne grense utenfor gangavstand fra knutepunkt. Det er fremdeles stor variasjon i størrelse på arealer innenfor grønn grense og hvilke prinsipper som ligger til grunn for hver enkelt kommunes avgrensning. Ås kommune vedtok grønn grense for første gang i 2022.

Bruker kommuner parkering som aktivt virkemiddel for å nå overordnede mål for regionen?

  • Flere kommuner har fra 2019 til 2022 (data for parkeringsnormer er hentet i 2022) gått fra et fast måltall for antall parkeringsplasser til minimumsnormer. Dette gjelder spesielt for boligmassen som ligger utenfor de prioriterte vekstområdene som frittliggende eneboliger og spredt småhusbebyggelse.

Hvordan er trafikkutviklingen i regionen?

  • Statens Vegvesens byindeks viser en økning på 5,5 % fra 2021 til 2022, og en økning på 0,3 % sammenlignet med 2018. Ruters reisevaneundersøkelse viser at bilandelen har gått litt ned siden 2021, og kollektivandelen opp.  Endringer i reisevaner som følge av koronapandemien er sannsynlig forklaring.

Er klimagassutslipp fra privattransporten redusert?

  • Klimagassutslipp fra veitrafikk går ned år for år (siste tall fra 2021), og elbilandelen øker.

Indikatorene følges opp videre med årlig rapportering

Rapporteringen skal følge måloppnåelse over tid, og indikatorene vil følges opp i videre samarbeid mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Rapporteringen for 2023-resultater vil være klar i i løpet av 2024. Resultater vil publiseres her.

Har du spørsmål til systemet eller ønsker å få indikatorsystemet og rapporteringen presentert?

Ta kontakt!