H2 Felles system for å følge måloppnåelse

Er utviklingen i regionen i tråd med mål, strategier og retningslinjer i den regionale planen (RP-ATP)?

For å komme til indikatorrapporteringen for 2020, klikk på bildet.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus har tydelige mål og føringer for en strategisk utvikling av regionen i bærekraftig og konkurransedyktig retning. Transportbehovet skal reduseres og veksten skal i hovedsak konsentreres til prioriterte vekstområder. Det er viktig å se om utviklingen i hovedstadsregionen går i riktig retning, og om vi når de målene vi har satt oss. Planeierne ved Oslo kommune og Akershus/Viken fylkeskommune har derfor utviklet et omfattende indikatorsystem for å følge måloppnåelse. Rapporteringen skal følge måloppnåelsen over tid. Indikatorene følges opp i samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Indikatorrapportene er et viktig kunnskapsgrunnlag for videre oppfølging av planen.

Les rapporten med tall fra 2020 her. 

Les rapporten med tall fra 2019 her.

Les rapporten med tall fra 2016-2018 her.

Vi går i riktig retning, men ting tar tid

Analysene utført til nå (2016-2020) viser at kommunene har omstilt seg, og at de aller fleste kommuner planlegger utviklingen i egen kommune i samsvar med retningslinjer, strategier og mål i den regionale planen. For flere av indikatorene viser funnene at det til dels er store forskjeller innad i Oslo og Akershus-området.

Er det befolkningsvekst i hovedstadsregionen?

  • Per 1. januar 2020 bodde det 693 494 personer i Oslo og 666 192 personer i gamle Akershus (tallene inkluderer innbyggere i tidligere Røyken, Hurum og Rømskog kommune). Dette tilsvarer en vekst på 1,8 % for Oslo og 1,4 % for Akershus. Siden 2016 har det vært vekst i alle kommunene.

Vokser regionen gjennom fortetting?  

  • Befolkningsveksten er størst i tettsteder slik de er definert hos SSB, og befolkningsveksten er større enn vekst i tettstedsareal for nesten alle kommunene.

Lokaliseres nye boliger og arbeidsplasser innenfor anbefalt gangavstand til knutepunkt i prioriterte områder i regional plan?

  • Boliger og arbeidsplasser lokaliseres i stor grad i gangavstand til kollektiv – for planområdet som helhet. Tre firedeler av nye boliger bygget i Oslo og Akershus i 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 er lokalisert innenfor anbefalt gangavstand på 1(2)km til knutepunkt i prioriterte vekstområder. Litt under halvparten av nytt næringsareal er innenfor anbefalt gangavstand på 600 meter.

Reiser flere med kollektivtransport?

  • Det var en betydelig nedgang i antall kollektivreiser i 2020. Forklaringen er restriksjoner og endringer i reisevaner knyttet til koronapendemien.

Har kommunene fastsatt en langsiktig grønn grense slik planen sier?

  • 12 kommuner har fastsatt grønne grenser/vekstgrenser. Flere av kommunene har fastsatt en stor andel av sin grønne grense utenfor gangavstand fra knutepunkt. Det er fremdeles stor variasjon i størrelse på arealer innenfor grønn grense og hvilke prinsipper som ligger til grunn for hver enkelt kommunes avgrensning. Ingen nye kommuner vedtok grønne grenser i 2020.

Bruker kommuner parkering som aktivt virkemiddel for å nå overordnede mål for regionen?

  • Flere kommuner har fra 2019 til 2022 (data for parkeringsnormer er hentet i 2022) gått fra et fast måltall for antall parkeringsplasser til minimumsnormer. Dette gjelder spesielt for boligmassen som ligger utenfor de prioriterte vekstområdene som frittliggende eneboliger og spredt småhusbebyggelse.

Hvordan er trafikkutviklingen i regionen?

  • Statens Vegvesens byindeks viser en nedgang på nesten 7 % fra 2019 til 2020. Ruters reisevaneundersøkelse viser at bil-, gang- og sykkelandelen har økt, og kollektivandelen har gått ned.  Endringer i reisevaner som følge av koronapandemien er sannsynlig forklaring.

Er klimagassutslipp fra privattransporten redusert?

  • Klimagassutslipp fra veitrafikk går ned år for år, og elbilandelen øker.

Les om flere av funnene i rapporten fra 2016-2018, kartfortellingen som presenterer tall fra 2019 og 2020-rapporteringen som viser siste tilgjengelige tall.

Indikatorene følges opp videre med årlig rapportering

Rapporteringen skal følge måloppnåelse over tid, og indikatorene vil følges opp i videre samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Etter planen vil rapportering for 2021-resultater være klar i første halvdel av 2023. Resultater vil publiseres her.

Har du spørsmål til systemet eller ønsker å få indikatorsystemet og rapporteringen presentert?

Ta kontakt!