Oppfølging av regional plan for areal og transport 2016 – (pågående)

Oversikt over de fire prioriterte handlingspunktene i regional plans handlingsprogram.

Den regionale planen følges opp gjennom handlingsprogrammet

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt i desember 2015. Viken fylkeskommune og Oslo kommune er planeiere, og samarbeider om oppfølging av den regionale planen gjennom et eget handlingsprogram. Det ble foretatt en gjennomgang og oppdatering av handlingsprogrammet både våren 2018 og høsten 2020.

I samsvar med plan- og bygningsloven blir en rullering av handlingsprogrammet vurdert hvert år. Ved siste rullering ble handlingsprogrammet gjort gjeldende for perioden 2021-2023.

Handlingsprogrammet omfatter ti ulike handlingspunkter knyttet til felles samarbeidsoppgaver mellom ulike arealmyndigheter (kommuner og fylkeskommuner), oppgaver de enkelte aktørene har (arealmyndigheter og/eller transportmyndigheter), og oppfølging av avtaler og insentiver (Oslo kommune, Viken kommune og fagdepartementer). Les mer om handlingsprogrammet her. 

Fire handlingspunkter er særlig prioritert, siden dette er tiltak planeierne Oslo kommune og Viken fylkeskommune selv har ansvaret for å følge opp, eller for å være pådriver for:

  • H1 – Felles areal- og transportstruktur i bybåndet (Ansvar: Oslo kommune sammen med Bærum, Asker, Nordre Follo, Lørenskog, Rælingen og Lillestrøm kommuner)
  • H2 – Utviklingen av et felles system for å måle måloppnåelse (Ansvar: Viken fylkeskommune og Oslo kommune)
  • H3 – Revisjon av kommuneplanenes arealdeler (Ansvar: Oslo kommune og kommunene i tidligere Akershus)
  • H7 – Videre arbeid med regional struktur for gods og logistikk (Ansvar: Viken fylkeskommune og aktuelle kommuner i tidligere Akershus)

Gå inn i undermenyen for å få mer informasjon om status på aktuelle aktiviteter og resultater knyttet til de ulike handlingspunktene. I undermenyen har også enkelte større utviklingsprosjekter knyttet til oppfølgingen av H1 fått egne faner.