H1 Felles areal- og transportstruktur i bybåndet (bybåndssamarbeidet)

Bybåndet er det sammenhengende byområdet mellom Oslo og Asker, Lillestrøm og Ski.

Regional plan legger opp til at fremtidig vekst i regionen skal løses ved å utvikle byer og tettsteder framfor videre spredt utbygging. Bybåndet, som er det sammenhengende byområdet mellom Oslo, Lillestrøm, Ski og Asker, skal ta en høy andel av veksten. Strategisk samarbeid om felles areal- og transportstruktur i bybåndet (H1) er en oppfølgingsoppgave i handlingsprogrammet for den regionale planen. Oslo kommune v/ Plan- og bygningsetaten leder bybåndssamarbeidet, med deltakelse fra kommunene Asker, Bærum, Oslo ved Bymiljøetaten, Nordre Follo, Lørenskog, Rælingen og Lillestrøm, Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken, og transportaktørene Statens Vegvesen, Ruter, Jernbanedirektoratet og Bane NOR. 

Samarbeidets arbeidsgruppe har jevnlige møter med faginnlegg, diskusjoner, erfaringsutveksling og kunnskapsdeling om prioriterte tema. 

 

Bybåndets prioriterte tema per 2022:

  1. Aktuelle områder for særlig bymessig fortetting/overordnet senter- og knutepunkthierarki 
  2. Felles metoder og prinsipper for fortetting og transformasjon med fokus på kvalitet 
  3. Sammenhengende forbindelser for gående og syklende i bybåndet 
  4. Store samferdselsprosjekter i bybåndet 
  5. Felles kunnskapsgrunnlag i bybåndet – kart og data
  6. Sikre og styrke blågrønne strukturer og forbindelser i bybåndet

Bybåndssamarbeidet har fungert som referansegruppe for flere av utviklingsprosjektene som følger opp regional plan:

  1. Veileder for fortetting og transformasjon med bykvalitet i bybåndet 
  2. Parkeringsprosjektet
  3. Prosjekt om knutepunktutvikling

Arbeidsgruppens arbeid forankres i bybåndetssamarbeidets ledergruppe. Ledergruppen møtes halvårlig.

Les alle referater fra møter i arbeidsgruppen og ledergruppen her.

Illustrasjon fra Lillestrøm kommunes forslag til byutviklingsplan 2060. Bybåndssamarbeidet diskuterer blant annet tema som knutepunktutvikling, senterstruktur og transportinfrastruktur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson for bybåndssamarbeidet:

Lise Weltzien

Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

+47 479 78 642

lise.weltzien@pbe.oslo.kommune.no