H3 Grønn grense, revisjon av kommuneplanenes arealdeler

Som del av oppfølgingen av regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus er det satt av ressurser til å følge opp planretningslinje R8 – grønn grense. Grønn grense er et virkemiddel for å sikre at befolkningsveksten kanaliseres til de «prioriterte vekstområdene» som den regionale planen for areal og transport beskriver. 

Det er kommunene som gjennom sitt kommuneplanarbeid skal fastsette den grønne grensen. Det innebærer at det er grunnleggende viktig med en mest mulig entydig og omforent forståelse av hva grønn grense betyr i praksis.    

   Ved oppfølgingen av grønn grense er det invitert til dialog- og kommunemøter, og fellessamlinger. I 2018 ble det utarbeidet en veileder for fastsettelse av grønn grense som anvendes som underlag for dialogen med kommunene.