Hva er Plansamarbeidet?

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) har som hovedmål at Osloregionen skal utvikles som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa, med et arealeffektivt utbyggingsmønster, bevaring av overordnet grønnstruktur, og et effektivt og miljøvennlig transportsystem. Den regionale planen legger tydelige føringer for areal- og transportutviklingen i den norske hovedstadsregionen.

Plansamarbeidet er et samarbeid for å følge opp den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus. Gjennom samarbeidet skal Oslo kommune og Viken fylkeskommune som planeiere etterse at også andre aktører utfører sine oppgaver samt vurdere hvordan man kan tilrettelegge for gjennomføring av planen.

Denne nettsiden gir innblikk i hvordan den regionale planen nå følges opp hos relevante aktører.

Styringsstrukturer:

image