Skandinavisk link

Strategi for å møte den internasjonale konkurransen ved å knytte Osloregionen til en større Skandinavisk byregion. En ny forbindelse kan tenkes på flere måter, men perspektivet viser en forsterket vekst i sørkorridoren som en følge av forbedringer i transportsystemet i aksen Oslo – Østfoldbyene – Göteborg – Øresund.

 

Drivkrefter:

Perspektivet imøtekommer krav om kort reisetid for et stadig voksende kompetansebasert næringsliv og behovet for sentrale boliger. Samtidig imøtekommes behovet for en spredning av virksomheter for å avlaste det sentrale Oslo. Sørkorridoren har i dag ikke like høyt veksttempo som de to andre korridorene, men viktige drivkrefter kan endre dette.

 

Ny Follobane forkorter reisetid og øker kapasiteten til Oslo sentrum, også for bysystemet sør for Ski. Dette kan bli en viktig driver for utvikling av boliger og arbeidsplasser i sørkorridoren, på samme måte som Gardermobanen er det i nordøst. En kraftig økt vekst i Østfoldbyene kan gjøre regionsenteret Ski til ett av flere tyngdepunkt i bolig- og arbeidsmarkedene i korridoren, bidra til at mer spesialiserte arbeidsmarkeder utvikles, og bedre ubalansen som følge av Oslos dominans. Områdene videre østover er i dag et viktig etableringssted for plasskrevende næringer og logistikknæringer på forbindelsen Oslo-Gøteborg-Øresund. Østfoldbyene med sin beliggenhet ved Oslofjorden har kvaliteter som er etterspurt.