Ytre regionale kjerner

Strategi for å bedre Osloregionens konkurranseevne gjennom å styrke noen få byer i ytre deler av regionen. Byene har pga. en viss egentyngde potensiale for å utvikle sterke spesialiserte arbeidsmarkeder, og får gjennom IC-satsningen pendlingsavstand til Oslo. De indre delene av regionen avlastes for noe vekst. 

 

Drivkrefter:

Perspektivet imøtekommer krav om kort reisetid for et stadig voksende kompetansebasert næringsliv, og sentralt beliggende boliger. Samtidig imøtekommes behovet for en spredning av virksomheter for å avlaste det sentrale Oslo. Byene og delregionene må integreres bedre med hverandre for at de samlede ressurser av arbeidskraft, næringsliv, utdanning og forskning skal kunne utnyttes effektivt.

 

Areal- og transportstrategier:

I Osloregionen utenfor hovedstaden, er det flere byer og tettsteder som er store nok til å gi vesentlige bidrag til Osloregionens konkurransekraft. De ytre byene er mer selvstendige enn de som ligger nærmest Oslo, men Oslo vil likevel være dominerende i Osloregionen. For å bedre denne balansen, og for at de ytre byene skal bli store nok til å utvikle egne spesialiserte arbeidsmarkeder, får de i dette perspektivet en større andel av veksten. I dette perspektivet er det særlig viktig å få en rask utbygging av IC-triangelet, spesielt innenfor 1 times rekkevidde med et høyfrekvent tilbud, i tillegg til gode kollektivsystem internt og inn mot byene. Det kan også være aktuelt å utvikle andre eller helt nye grenbaner og styrke byer i disse korridorene.