Næringsaksen

Strategi for å møte den internasjonale konkurransen ved å videreutvikle og forsterke aksen som i dag har hovedtyngden av spesialisert næring i regionen. Oslo er motor i en næringsutvikling med tyngdepunkter i Kongsberg, Asker, Lysaker/Fornebu, Lillestrøm/Kjeller og Gardermoen.

 

Drivkrefter:

Perspektivet imøtekommer lokaliseringskrav for et stadig voksende kompetansebasert næringsliv, med kort reisetid og sentralt beliggende boliger. «Næringsaksen» har i dag langt den største andel av arbeidsreiser i landet, og også flest kunnskapsbedrifter, hovedkontorer og offentlige administrasjonsvirksomheter.

 

Areal- og transportstrategier:

Boliger, næringsliv og offentlig virksomhet med mange kontorarbeidsplasser lokaliseres langs aksen, med sterk grad av fortetting rundt de regionale kollektivknutepunktene. Virksomheter med få ansatte og stort arealbehov lokaliseres utenfor sentrum i denne aksen. Utbygging av offentlige kommunikasjoner skjer med tanke på å få flest mulig reisemuligheter og forbindelser langs aksen, ikke bare inn mot Oslo. Høyfrekvent tilbud på region-, lokaltog og T-bane er ryggraden som knytter regionale målpunkt sammen. Transporttilbud som mater inn mot næringsaksen videreutvikles. Bedre balanse i transportsystemet tilstrebes gjennom utbyggingen av boliger og arbeidsplasser.