Ringbanebyen

Strategi for å bedre Osloregionens konkurranseevne gjennom å styrke noen få byer i indre deler av regionen, som indre regionale byer. En ny sterk forbindelse mellom viktige by- og næringskjerner i regionen gir et tettere integrert bysystem. Nye forbindelser kan tenkes på flere måter. Perspektivet viser en ny Hurumbane som binder sammen kjerner i sør- og vestkorridoren, og åpner for ny byutvikling på begge sider av Oslofjorden.

 

Drivkrefter:

Slektskap med perspektivet Indre regionale kjerner, som også imøtekommer krav om kort reisetid for et stadig voksende kompetansebasert næringsliv. Samtidig imøtekommes behovet for en spredning av virksomheter for å avlaste det sentrale Oslo, og sentralt beliggende boliger i byer ved fjorden.

 

Areal- og transportstrategier:

Transportsystemet bygges ut for å skape flere og tettere regionale sammenhenger og åpne for nye utviklingsområder på hver side av Oslofjorden. Nettverket mellom kjernene øst og vest for Oslofjorden styrkes. Dette muliggjør interaksjon mellom flere næringsmiljøer og en mer integrert bolig- og arbeidsregion.  Infrastrukturen kan utvikles over tid med bedre bussforbindelser, ny Hurumbane og på sikt ny baneforbindelse over fjorden.  Nye forbindelser over Oslofjorden reduserer sårbarheten systemet har i dag ved at all regionens transport på bane, og nesten all på vei, må gjennom Oslo.