H7 Regional struktur for gods og logistikk

Hva: Videreføre arbeidet med å utvikle en regional struktur for gods og logistikk i Oslo og Akershus, som er påbegynt i den regionale planen for areal og transport (jf. kart s. 33) og Osloregionens strategi for gods og logistikk. Sentrale oppgaver som krever regional samordning:

  • Terminalområder for godshåndtering. Vurdere videre planlegging av satellittterminaler og terminalområder for gods- og logistikkvirksomheter på Gardermoen Næringspark/Hauerseter i Ullensaker og Deliskog i Vestby (jf. kart s 33). Herunder oppfølging av statens utredning om Fremtidig terminalstruktur i Oslofjordområdet og videre prosess mot Nasjonal transportplan 2018-2029.
  • Regionale næringsområder for gods og logistikk. Vurdere behov for prosjekt for regionale næringsområder som kan ivareta byenes økte behov for varelevering (i tillegg til terminalområdene). Hensikten er å kartlegge potensialet for bedre utnytting og videreutvikling av identifiserte regionale næringsområder, vurdere behovet for nye områder, og i tilfelle hvor. Det søkes samarbeid med kommuner i nabofylker ved behov. Prosjektet omfatter kun områder med en viktig regional rolle, som det er behov for regional samordning av.
  • Vurdere behov og lokaliseringsmuligheter for ”truckstopp”. Behov, lokaliseringsmuligheter og ansvarsdeling drøftes, med sikte på å vedta utbygging av parkering for vogntog.

Ansvar: Akershus fylkeskommune og aktuelle kommuner i Akershus
Med: Aktuelle kommuner og delregioner i Akershus og nabofylkene, Oslo kommune og transportetatene
Når: Ved vedtak av regional planstrategi (2016)