Samordnet parkeringspolitikk, parkering som virkemiddel

Tordenskiolds gate mellom Otto Sverdrups gate og Rådhusplassen

I samband med oppfølging av regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus er det gjennomført flere tiltak for å utvikle parkering som virkemiddel i areal- og transportplanleggingen.  

I 2016 utarbeidet Transportøkonomisk Institutt kunnskapsgrunnlaget Grunnlag for parkeringspolitikk for Akershus (TØI-rapport 1489/2019) på bestilling fra Akershus fylkeskommune. 

Et eget utviklingsprosjekt for parkeringspolitikk bygger på kunnskap fra TØI-rapporten og ble gjennomført i 2020-2021. Prosjektet skulle

  1. Dokumentere kommunenes praksis i kommunene , 
  2. Drive et utviklingsarbeid for å bidra til å gjøre det lettere for kommunene å vedta områdeplaner/reguleringsplaner som ivaretar nullvekstmålet for personbiltransport, og
  3. Dele erfaringer, samt overføre utviklingsarbeidet til eksempelstudier eller egne pilotprosjekt.  

Konsulentselskapet Civitas ble engasjert for å dokumentere disse tre oppgavene. Dokumentasjonen foreligger i tre delrapporter:

Delrapport 1: Virkemidler, barrierer og utfordringer men en helhetlig parkeringspolitikk

Delrapport 2: Case-studier og omtale av parkeringspolitikken i kommunene

Delrapport 3: Virkemidler og prosess for utvikling av en helhetlig parkeringspolitikk

Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo 17.12.2014