Høringsuttalelsene er tilgjengelige

mar 19, 2015

Høringsfristen var 27. februar, og det er kommet inn 115 innspill til planforslaget. Alle de sentrale offentlig aktørene og organisasjonene har uttalt seg, i tillegg til mange andre som er opptatt av regionens utvikling og areal- og transportspørsmål. Høringsuttalelsene er nå tilgjengelige på nett.

Uttalelsene viser at det er gjort et stort stykke arbeid og at engasjementet har vært stort rundt behandlingen av høringsutkastet. Hovedinntrykket er at det er bred enighet om målene, og at de fleste er positive til hovedgrepene i planforslaget. De fleste mener også at planen er et godt grunnlag for videre samarbeid mellom kommunene, fylket, stat og private aktører, og et godt verktøy for å håndtere forventet vekst og bidra til en bærekraftig utvikling i regionen.

Kommunene er svært opptatt av at det må være gjensidighet i forpliktelsene som planen representerer. I likhet med næringslivet og flere andre peker de særlig på at staten må bidra sterkere til kollektivtransporten i regionen. Transportaktørene mener videre samarbeid er viktig for å få til de nødvendige prioriteringene fremover. Mange peker på tema og tiltak de er særlig opptatt av, og som de ønsker tydeligere belyst i planforslaget, og noen er også uenige i planens innretning.

Oslo kommune og Akershus Fylkeskommune får ros for prosessen av de som uttaler seg om den. Både Fylkesmannen i Oslo og Akershus og flere kommuner mener prosessen er gjennomført med solid faglig fundament, grundighet og med vekt på dialog og forankring.

Alle høringsinnspillene kan leses her.

 

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune arbeider frem mot juni med oppsummering, merknader og forslag til endringer i planen. Endelig planforslag skal behandles parallelt i Oslo bystyre og Akershus fylkesting, med sikte på vedtak innen utgangen av 2015.

Høringen var åpen for alle. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune inviterte en rekke offentlige aktører og organisasjoner til å uttale seg, og høringen ble annonsert i nasjonal og lokal presse. Høringsdokumentene kan leses her.

DEL:

Kalender