Høringsforslag

  • Høringsforslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

    Dette er Akershus fylkestings og Oslo byråds høringsforslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Høringsforslaget omfatter mål, strategier og retningslinjer for samordnet areal- og transportutvikling i Oslo og Akershus, samt strategiske kart og handlingsprogram for 2015-2018.

  • Konsekvensutredning

    Den regionale planen gir føringer for framtidig utbygging i kommunene og utløser dermed krav om konsekvensutredning iht. Plan- og bygningsloven. I tillegg til de temaene som tidligere er utredet, omfatter denne utredningen konsekvenser for skred og flom, trafikksikkerhet, klimautslipp og store hendelser i samferdselssystemet. Konsekvensutredningen vurderer Plansamarbeidets forslag til høringsdokument opp mot et referansealternativ, som er en videreføring av gjeldende kommuneplaner i Oslo og Akershus.