Handlingsprogram

Dersom regionen skal lykkes med å nå felles mål, må planen følges opp av både stat, fylkeskommune og kommuner. Hensikten med handlingsprogrammet er å gi en oversikt over konkrete handlinger som bør gjøres i kjølvannet av planvedtaket. Noen er viktige oppgaver det forventes at de ulike aktørene gjør. Andre er oppgaver om videre samarbeid for samordning av areal og transport, eller på tvers av kommunegrenser. Planen skal i tillegg følges opp i pågående plan- og utredningsprosesser, hvorav de viktigste er nevnt til slutt i handlingsprogrammet.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

HANDLINGSPROGRAM 2022-2023

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt i desember 2015. Viken fylkeskommune og Oslo kommune er planeiere, og samarbeider om oppfølging av den regionale planen med handlingsprogram. Handlingsprogrammet vedtas av regional planmyndighet og rulleres årlig. Det er tidligere foretatt en gjennomgang og oppdatering av handlingsprogrammet både våren 2018, høsten 2020 og våren 2022. Handlingsprogrammet er fortsatt relevant, og arbeid med flere av oppgavene er pågående. Det er vurdert at det ikke er grunnlag for revisjon av handlingsprogrammet, kun for oppdateringer. En oppdatering innebærer at handlingsprogrammet oppdateres med riktig henvisning til hhv. styringsdokumenter, gjeldende avtaler og tilhørende styringsmekanismer, oppdatering med hensyn til fremdrift, samt korrekt navn på offentlige organer. Handlingsprogrammet er med disse oppdateringene ikke vurdert å endre gjeldende handlingsprograms prinsipielle innhold.

For enkelte handlingspunkt er det vurdert at det er behov for konkretiseringer. Konkretiseringene fremgår i rød skrift under de aktuelle punktene i handlingsprogrammet.

SAMARBEIDSOPPGAVER

Mellom arealmyndighetene

H1 – Felles areal- og transportstruktur i bybåndet

Hva: Samarbeid om strategisk areal- og transportplanlegging i bybåndet. Viktige tema er senterstruktur, langsiktig grønn grense for prioritert vekstområde, utviklingsområder, gode sammenhenger for fotgjengere og syklister, blågrønne strukturer, viktige kollektivforbindelser og transportinfrastruktur.

Ansvar: Oslo kommune sammen med Bærum, Asker, Nordre Follo, Lørenskog, Rælingen og Lillestrøm kommuner.

Med: Transportaktørene, Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken

Når: Pågår fra 2017

Mellom de regionale planmyndighetene

H2 – Felles system for å følge måloppnåelse

Hva: Lage et felles system for å måle om utviklingen i regionen er i tråd med den regionale planen. Systemet koordineres med etablerte indikatorstyringssystem. Eksempler er arealregnskap, trafikkdata og mål for vekst og utbygging. Det jobbes kontinuerlig med å oppdatere og forbedre etablert målesystem.

Ansvar: Viken fylkeskommune og Oslo kommune

Med: Statsforvalteren i Oslo og Viken, kommunene i tidligere Akershus og transportaktørene

Når: Pågående samarbeidsoppgave

OPPGAVER DE ULIKE AKTØRENE HAR

 Arealmyndighetene 

H3 – Revisjon av kommuneplanenes arealdeler 

Hva: Kommunene utarbeider planstrategi og vurderer behovet for å rullere sin kommuneplan i tråd med regional plan for areal og transport. Samarbeidspartnere involveres tidlig i planprosessen, med sikte på å avklare rammer og forventninger til revisjonen, og se kommuneplanen i en regional sammenheng. Sentrale oppgaver ved revisjon av kommuneplanens arealdel:

 • Definere langsiktig grønn grense rundt de prioriterte vekstområdene (jf. R8)
 • Utvikle sentrumsplaner med vei- og gateplaner. For å oppnå en bedre samordning med transportmyndighetene, bør det for de regionale byene utarbeides sentrums-planer. Det bør i den sammenheng samarbeides med transportaktørene om vei- og gateplaner for kollektivtransport og andre trafikantgrupper i hele byen, inkl. gang- og sykkelstrategier. Sentrumsplaner kan knyttes til avtaler om samordnet areal- og transportutvikling (jf. H10). Også for lokale byer og tettsteder bør det vurderes å utarbeide sentrumsplaner og gang- og sykkelstrategier, dersom det legges til rette for høy vekst.
 • Utvikling av prioriterte vekstområder. For å oppnå at de prioriterte vekstområdene utvikles med kvalitet skal kommunene vurdere områder for friluftsliv og viktige blå-grønne strukturer før det igangsettes fortetting og transformasjon i områder som berører slike verdier. Fylkeskommunen bidrar til at samtlige kommuner får en god og oppdatert oversikt over kulturminneverdiene i de prioriterte vekstområdene for å sikre bedre forutsigbarhet i utviklingen av vekstområdene.
 • Avgrense næringsformål. Det bør utarbeides bestemmelser til kommuneplanens arealdel som angir hvilke næringsformål som tillates (evt. ikke tillates) i de enkelte næringsområder, i tråd med prinsipper for rett virksomhet på rett sted i den regionale planen. Dette bør også gjøres for eksisterende næringsområder med større udisponerte arealreserver. Kommuneplanens arealdel vil her gjelde foran eldre reguleringsplaner for næringsområdene.
 • Kartfeste regionalt stamnett for kollektivtransport (jf. H5)
 • Utarbeide parkeringspolitikk på bakgrunn av grunnlag fra Akershus fylkeskommune (jf. R15)

Ansvar: Kommunene

Med: Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune og nabokommunene/delregionene, samt transportaktørene (de statlige transportetatene, Vy og Ruter).

Når: Ved vedtak av kommuneplanene

Transportmyndighetene 

H4 – Revisjon av Nasjonal Transportplan (NTP), Handlingsprogram for Oslopakke 3 og byvekstavtale, Handlingsprogram for Samferdselsstrategi for Viken og Handlingsprogram for Oslo 

Hva: Transportaktørene legger den regionale planen til grunn i revisjoner av sine transportplaner, handlingsprogram og budsjettvedtak.

Ansvar: Hhv. Staten, Viken fylkeskommune og Oslo kommune

Når: Kontinuerlig samarbeidsoppgave

H5 – Videre arbeid med regionalt stamnett for kollektivtransport

Hva: Definere regionalt stamnett for kollektivtransport i regionen, som følge av regional plan. Sentrale oppgaver:

 • Viktige traseer for kollektivtransport og nødvendige fremkommelighetstiltak. Videreføre arbeid med å definere viktige traseer for kollektivtrafikk i regionen, og å fremme forslag til prioritering av nødvendige fremkommelighetstiltak. Viktige traseer for kollektivtrafikk inkluderer kollektivforbindelser som skal styrkes for å bygge opp om den regionale areal- og transportstrukturen (jf. kart s. 17), og viktige kollektivforbindelser som betjener dagens utbyggingsmønster. Traseene for kollektivtransport bør videre kartfestes i kommuneplanene (jf. H1). En prioritering av traseer for fremkommelighetstiltak er særlig viktig gjennom bybåndet, inn mot Oslo, og inn mot de regionale byene/jernbaneknutepunktene.
 • Endringer i stasjonsstruktur for skinnegående kollektivtransport. Avklare om stoppmønsteret bør justeres for å betjene utbyggingsmønsteret og arealstrukturen i regional plan. Hensikten er et mer konkurransedyktig kollektivtilbud, herunder økte frekvenser og bedre utnytting av kapasiteten. Det gjelder for eksempel Hovedbanen mellom Oslo S og Lillestrøm, og Kongsvingerbanen.

Ansvar: Viken fylkeskommune, Oslo kommune, Statens vegvesen Jernbanedirektoratet/Bane NOR

Med: Kommunene i tidligere Akershus

Når: Pågående samarbeidsoppgave

 • Handlingspunkt H5 om videre arbeid med regionalt stamnett for kollektivtransport, kulepunkt 1, setning 4, inneholder en anmodning om å kartfeste traseer for kollektivtransport i kommuneplaner, med henvisning til handlingspunkt H1 om felles areal- og transportstruktur i bybåndet. Kartfesting av kollektivtraseer i kommuneplaner anses uhensiktsmessig.

H6 – Videre arbeid med regionalt sykkelveinett 

Hva: Forsterket innsats for å definere og planlegge sammenhengende traseer for regionalt sykkelveinett med høyere standard (større bredde, økt fremkommelighet, adskilt fra gangtrafikken) på strekninger med stort potensial for sykkeltrafikk.

Ansvar: Statens vegvesen

Med: Oslo kommune, Viken fylkeskommune, berørte kommuner i tidligere Akershus

Status: Pågående

Regional planmyndighet 

H7 – Videre arbeid med regional struktur for gods og logistikk 

Hva: Videreføre arbeidet med å utvikle en regional struktur for gods og logistikk i Oslo og Akershus, som er påbegynt i den regionale planen for areal og transport (jf. kart s. 33) og Osloregionens strategi for gods og logistikk. Sentrale oppgaver som krever regional samordning:

 • Terminalområder for godshåndtering. Vurdere videre planlegging av satellitt-terminaler og terminalområder for gods- og logistikkvirksomheter på Gardermoen Næringspark/Hauerseter i Ullensaker og Deliskog i Vestby (jf. kart s 33). Herunder oppfølging av statens utredninger om Fremtidig terminalstruktur i Oslofjordområdetog videre prosess mot Nasjonal transportplan 2026-2037.
 • Regionale næringsområder for gods og logistikk. Vurdere behov for prosjekt for regionale næringsområder som kan ivareta byenes økte behov for varelevering (i tillegg til terminalområdene). Hensikten er å kartlegge potensialet for bedre utnytting og videreutvikling av identifiserte regionale næringsområder, vurdere behovet for nye områder, og i tilfelle hvor. Det søkes samarbeid med kommuner i nabofylker ved behov. Prosjektet omfatter kun områder med en viktig regional rolle, som det er behov for regional samordning av.
 • Vurdere behov og lokaliseringsmuligheter for ”truckstopp”. Behov, lokaliseringsmuligheter og ansvarsdeling drøftes, med sikte på å vedta utbygging av parkering for vogntog.

Ansvar: Viken fylkeskommune og aktuelle kommuner i tidligere Akershus

Med: Aktuelle kommuner og delregioner i Akershus og nabofylkene, Oslo kommune og transportetatene

Når: Fra 2022

 • Handlingspunkt H7 om videre arbeid med regional struktur for gods og logistikk omhandler et kulepunkt 2 om regionale næringsområder for gods og logistikk. Det er et regionalt behov for kunnskap og praktisk tilnærming til håndtering av bylogistikk (varehandel og levering, prosjektlast, hjemkjøring, interntransport, bydrift), og se temaet bylogistikk i sammenheng med gods og logistikk og regionale næringsområder. Ang. kulepunkt 3 er behov for truckstopp kartlagt og drøftet. Videre oppfølging, prioritering og utbygging av truckstopp ligger til SVV, i samarbeid med aktuelle kommuner.

AVTALER OG ØKONOMISKE INSENTIVER

H8 – Sterkere bidrag fra staten til kollektivtransport i regionen

Hva: Gjennomføring av Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus forutsetter at staten bidrar sterkere med midler til kollektivtransport. Det gjelder behov for nye investeringer, men også reinvestering/vedlikehold og drift, som vil øke kraftig med både befolkningsøkning og økte kollektivandeler.

Ansvar: Viken fylkeskommune og Oslo kommune er pådriver for at Samferdselsdepartementet / Kommunal- og distriktsdepartementet følger opp.

Når: Pågående samarbeidsoppgave

 • Handlingspunkt H8 omhandler sterkere bidrag fra staten til kollektivtransport i regionen. Planeiere er opptatt av å sikre forutsigbarhet for kollektivaktører i regionen. Oppfølging av handlingspunkt H8 skjer i hovedsak innenfor gjeldende avtaleregime (byvekstavtalen og Oslopakke 3), men gjelder også øvrig statlig støtte til kollektivtransport. Plansamarbeidet skal være en pådriver for at staten innretter avgifter, incentivordninger og belønningsordninger på en måte som fremmer bruk av gange, sykkel og kollektivtransporten, og et miljøvennlig transportsystem.

H9 – Statlig vurdering av inntektsgrunnlag 

Hva: Virkemidler rettet mot kommunenes og fylkeskommunens inntektsgrunnlag for å oppmuntre til areal- og transportutvikling i tråd med den regionale planen.

 • Veksttilskuddet i inntektssystemet: Vurdere vekstgrensen og satsen for veksttilskuddet med utgangspunkt i endringer foreslått i kommuneproposisjonen 2015.
 • Skjønnstilskuddet i inntektssystemet: Vurdere kriteriene for skjønnstildeling og fordelingen av skjønnsrammen for bedre å kunne fange opp vekstkommunenes utfordringer.
 • Finansiering av teknisk og sosial infrastruktur: Vurdere balansen mellom offentlig og privat finansiering av teknisk og sosial infrastruktur, inkludert virkemidler for å lette avgiftstrykket på utbyggere.
 • Investeringstilskudd: Vurdere en investeringstilskuddsordning for skoler, etter mønster av ordningen for sykehjem og omsorgsboliger.
 • Rentekompensasjonsordning: Vurdere rammen for og fordelingen av investerings-rammene i rentekompensasjonsordningen slik at den treffer vekstkommuner og vekstfylkeskommuner med investeringsutfordringer på en bedre måte.
 • Målrettede incentivordninger for planen: Vurdere målrettede incentiv- og belønnings-ordninger knyttet til denne planen for å få kommuner til å følge planen selv om det medfører merkostnader til investeringer i teknisk og sosial infrastruktur.

Ansvar: Viken fylkeskommune, Oslo kommune og kommunene i tidligere Akershus er i fellesskap pådriver for at Kommunal- og distriktsdepartementet denne vurderingen

Når: Pågående samarbeidsoppgave

 • For handlingspunkt H9 pågår det nasjonale utredninger om kommunal- og fylkeskommunalt inntektssystem. Plansamarbeidet ønsker å avvente oppfølging av dette handlingspunktet frem til resultatet fra nasjonalt utredningsarbeid foreligger.

H10 – Avtaler om samordnet areal- og transportutvikling 

Hva: Nærmere beskrevet i regional plan kap. 4.3. Det er beskrevet to ulike nivå på avtaler:

 • Avtaler om arealutnyttelse og finansiering ved store kollektivinvesteringer. Dette tilsvarer byvekstavtale med tilleggsavtale, inngått mellom Viken fylkeskommune, Oslo kommune, staten og Lillestrøm, Nordre Follo og Bærum kommuner, og Oslopakke 3 avtale med tilleggsavtale.
 • Avtaler for regionale byer, bybåndet, prioriterte lokale byer og tettsteder og særlige innsatsområder for økt by- og næringsutvikling. Avtaler eller samarbeidsprosjekter mellom Viken fylkeskommune og berørte kommuner, eventuelt også Ruter, i forbindelse med rullering av kommuneplaner, utarbeidelse av områdeplaner og prioritering i Handlingsprogrammet til Samferdselsplan for Viken.

For å teste ut avtaler etableres 2-3 pilotavtaler om samordnet areal- og transportutvikling knyttet til utvikling av regionale byer, særlige innsatsområder, bybånd og lokale byer/tettsteder.

Ansvar: Viken fylkeskommune, Oslo kommune og berørte kommuner

Når: Løpende fra 2020

 • For handlingspunkt H10 er det i kulepunkt 1 tatt inn en direkte henvisning til gjeldende avtaleregime. Oppfølging av disse avtalene foregår gjennom etablerte styringsstrukturer. Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus er et premiss for byvekstavtalen. Plansamarbeidet vil gi innspill til blant annet hvordan byvekstavtalens kapitel 3 om felles forpliktende planlegging bør følges opp. Handlingspunktet skal beskrive tre ulike nivåer for avtaler som kan inngås, men ettersom avtalene beskrevet i kulepunkt 2 og 3 representerer avtaler på likt nivå er det i prinsippet kun to nivåer av avtaler som er omtalt i handlingspunktet. Det er derfor gjort en oppdatering av handlingsprogrammet ved å slå sammen kulepunkt 2 og 3, uten at dette anses å være en substansiell endring av handlingsprogrammet. Det er siden vedtak av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ikke inngått noen avtale som skissert i handlingspunkt H10 sitt kulepunkt 2 og 3. Plansamarbeidet viser til at det i tidligere Akershus kommuner er inngått flere samarbeid mellom kommuner og Viken fylkeskommune.