Plan for fremtiden

mai 31, 2013

-Vi må evne å ha et regionalt blikk, men samtidig klare å ivareta lokale interesser. Og dersom staten og kommunene er villige til å samordne seg kan dette bli en suksessrik plan. Dette var noen av innspillene som kom på møte i politisk referansegruppe i formiddag.

Rundt 70 personer i politisk referansegruppe var samlet i Fylkestingssalen på Akershus fylkeskommune for å diskutere funnene i konsekvensbeskrivelsene og bruk av virkemidler. Deltakerne på møtet er ordførerne i Akershus, gruppelederne i Akershus fylkeskommune, byutviklingskomiteen i Oslo og fire bydelsutvalgsledere.

Formålet med møtet er at politisk referansegruppe som i dag var samlet skal gi råd og innspill til politisk styringsgruppe angående funnene i konsekvensbeskrivelsene og arbeidsnotatet som er utarbeidet knyttet til virkemidler, finansiering og gjennomføringsforpliktelser.


Konsekvensbeskrivelsene

Dagen begynte med at deltakerne fikk presentert resultatene fra de fem ulike konsekvensbeskrivelsene som er gjort: Næringsutvikling v/ Vista Analyse, Boligmarked v/ Prognosesenteret, Kommuneøkonomi v/ Agenda Kaupang, Transport (del 1 – kvalitativ analyse) v/ Transportøkonomisk institutt og Arealkonflikter v/ Plansekretariatet.

Deretter ble de viktigste funnene fra konsekvensbeskrivelsene diskutert og kommentert i plenum. Det kom mange innspill og spørsmål fra deltakerne til det videre arbeidet med drøftingsdokumentet som nå skal utarbeides, og som vil sendes ut til høsten.

 

Ansvar og detaljeringsgrad

Etter pausen fikk deltakerne presentert innholdet i arbeidsnotatet som er laget om virkemidler, finansiering og gjennomføringsforpliktelser. Dagen ble avsluttet med diskusjon i plenum rundt notatet og hvilke forpliktelser kommunene, regionale myndigheter og staten har til å følge opp planen og hvilke virkemidler som må til for å få planen realisert.

Diskusjonen gikk blant annet på hva som skal være statens, og fylkets ansvar og hvor grov- eller finmasket den endelige regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus skal være når den foreligger. Juridiske bestemmelser og forpliktelser og hvem som har ansvaret for ulike infrastrukturløsninger ble også diskutert.

Nils Aage Jegstad (H) som var møteleder og også er fylkesordfører i Akershus fylkeskommune, samt leder av politisk styringsgruppe, mente man burde ta utgangspunkt i hva som allerede er investert i forhold til infrastruktur ved nybygging. Han var også opptatt av å utnytte motstrømskapasiteten på kollektivnettet.

 

Lokalt med regionalt blikk

Alle ordførerne ønsker seg en bærekraftig og god regional utvikling, men ser det med utgangspunkt i, og i forhold til, sin kommune.

– Vi må evne å ha et regionalt blikk,  men samtidig ivareta lokale interesser, oppsummerte  Morten Vollset (Sp)

 

Ønsker midler til infrastruktur

Et flertall av politikerne var opptatt av at planen må gi en viss forutsigbarhet for kommunene, samtidig som den gir fleksibilitet i forhold til lokalt selvstyre. Og at en slik regional plan kan være forpliktende styrende oppover, også i forhold til utbygging av infrastruktur og investeringer.

–  Vi må utnytte de ressursene som allerede er investert i forhold til infrastruktur. Samtidig må befolkningsveksten som kommer og kapasiteten på kollektivtilbudet, henge sammen med nye investeringer på infrastruktur og disse må kobles til midler, mente Solveig Birkeland (SV).

 

Plan for fremtiden

-Dersom staten og kommunene er villige til å samordne seg kan dette bli en suksessrik plan. Kommunene og staten kan bli enige og gå sammen om prosjekter for å få til utbygging i ønskede områder. I tillegg bør man ha ulike støtteordninger i forhold til hvilken vekst man har i ulike befolkningsgrupper, sa Anne Kristin Vie (H) byråd Oslo kommune:

Ordførerne var enige om at vi må ha en plan som bidrar til å løse noen av utfordringene vi har pr. i dag. Markagrensen, friluftsområder og grønnstruktur skal merkes av og tas hensyn til og vi må også ha rom for enkelte småsteder, historiske steder og små bygdesamfunn i tillegg til større knutepunkt.

-Dette arbeidet handler om verdier og at vi skal kreere attraktive bosteder for fremtiden med god livskvalitet.  Vi må ikke begrave oss i fakta og glemme at dette handler om mennesker. Målgruppen vår er barn, ungdom, foreldre og besteforeldre. Vi snakker ikke om boliger, men hjem, understreket ordfører i Oppegård, Ildri Eidem Løvaas (H).

 

Innspillene samles

Alle innspillene som kom i løpet av møtet i dag, og de andre store møtene som har vært avholdt i prosjektorganisasjonen i det siste, vil nå samles og tas med i den videre arbeidsprosessen med drøftingsdokumentet.

-Drøftingsdokumentet skal gi grunnlag for diskusjonen i kommunestyrene til høsten. Alle innspill er dermed nyttige å få med, understreket, Ellen Grepperud, leder av plansekretariatet.

– Dette er et meget spennende arbeid. Det er første gang mange av ordførerne hører om innholdet i dokumentasjonen som nå foreligger. Innspillene som er kommet i dag er en god start på prosessen som nå vil fortsette ute i kommunene, oppsummerte Nils Aage Jegstad .

 

Fakta

Politisk referansegruppe er støtte- og medspiller for politisk styringsgruppe og gir politiske råd og innspill på saker som styringsgruppa legger frem. Politisk referansegruppe skal ikke ta beslutninger. Se organisasjonskart her

 

DEL:

Kalender