Konsekvensbeskrivelser

For å få fram et best mulig kunnskapsgrunnlag til drøftingsfasen av hvilke konsekvenser de ulike utbyggingsalternativene kunne få ble det gjennomført flere konsekvensbeskrivelser. Følgende rapporter foreligger:

1. Boligutredning, gjennomført av Prognosesenteret
2. Transportkonsekvenser av ulike utbyggingsalternativer – fase 1, gjennomført av Transportøkonomisk institutt
3. Kommuneøkonomiske konsekvenser av ulike utbyggingsmønster i Oslo og Akershus, gjennomført av Agenda Kaupang
4. Næringsutvikling i Osloregionen – vekstmuligheter i alternative utbyggingsmønstre, gjennomført av Vista Analyse
5. Arealbruk og arealverdier, gjennomført av Plansekretariatet

I rapportene vurderes konsekvensene av alternativene til utbyggingsmønster og det gis en anbefaling om hvilke alternativ, som ut i fra utredernes ståsted, vil være det beste med utgangspunkt i det tema som konsekvensbeskrives. Utrederne står for det faglige innholdet i rapportene. Alle konsekvensbeskrivelsene kan lastes ned. De ligger lengre ned på denne siden.

Til rapport nummer tre: «Kommuneøkonomiske konsekvenser av ulike utbyggingsmønster i Oslo og Akershus», gjennomført av Agenda Kaupang, har Borge og Rattsø ved Senter for øknomisk forskning (SØF) foretatt en vurdering av konsekvensene. De har også gjort en vurdering av hvilke tilleggsordninger som er best egnet for å kompensere for eventuelle mangler ved inntektssysystemet. Rapporten: «Kommunaløkonomiske konsekvenser av befolkningsvekst», kan også leses og lastes ned lengre ned på siden.

Videre arbeid
Rapportene med konsekvensbeskrivelsene var et grunnlag i arbeidet med å lage drøftingsdokumentet som ble behandlet i politisk styringsgruppe 15.08.13. Drøftingsdokumentet inneholdt blant annet en oppsummering av konsekvensbeskrivelsene og vurdering av alternativene. I drøftingsdokumentet måtte utredningene sees i sammenheng og ulike hensyn veies opp mot hverandre. Hensikten med å utrede alternative utviklingsmodeller var ikke å velge mellom dem, men å lære av dem. Kunnskapen om hva det er ved alternativene som gjorde at de slår godt eller dårlig ut for de ulike temaene, gjorde oss bedre rustet til å diskutere felles areal- og transportstrategier for Oslo og Akershus i drøftingsfasen.

Etter at drøftingsdokumentet ble behandlet i politisk styringsgruppe ble det sendt ut til kommunene, transportetatene og de andre aktuelle aktørene i plansamarbeidet, som et grunnlag for de drøftingene som skjedde i løpet av høsten 2013.

  • Kommunaløkonomiske konsekvenser av befolkningsvekst

    Kommunaløkonomiske konsekvenser av befolkningsvekst Lars-Erik Borge og Jørn Rattsø

  • Konsekvensbeskrivelse – Næringsutvikling

  • Konsekvensbeskrivelse – Boligmarked

  • Konsekvensbeskrivelse – Transport

  • Konsekvensbeskrivelse – Arealverdier

  • Konsekvensbeskrivelse – Kommuneøkonomi