Ny evalueringsrapport om regional plan

sep 25, 2023

Civitas, i samarbeid med aktører fra OsloMet og Cicero, har på oppdrag fra planeierne Oslo kommune og Viken fylkeskommune gjennomført en evaluering av gjeldende regionale plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Rapporten peker blant annet på følgende funn:

 • Hovedinntrykket er at RP-AT har stor betydning for revisjon av kommune-planene, men det varierer hvor godt kommunene etterlever føringene 
 • RP-AT har hatt stor betydning for kommunale planprosesser, og spesielt viktig for å styre arealutvikling (mindre viktig for å styre samferdselsinvesteringer og næringslokalisering)
 • Regionale aktører og fagfolk er mer fornøyd med/positive til planen enn folkevalgte
 • Regionale aktører og kommuner innenfor bybåndet er mer fornøyd med/positive til planen enn øvrige kommuner
 • Endringer i areal- og samferdselspolitikk og ikke minst fysiske endringer i arealbruk og effekten av endret arealbruk tar lang tid – ofte flere tiår
 • Planen har bidratt til økt kunnskap og forståelse for behovet for samordnet areal- og transportplanlegging og om felles mål. Det er noe mer variert om man alltid er enig i virkemiddelbruken
 • Gjennomgang av kommuneplanprosesser viser at innsigelser i stor grad unngås når RP-AT følges opp og at det blir innsigelser når planen ikke følges opp
 • De aller fleste innsigelser løses gjennom dialog i forkant av kommunenes sluttbehandling av kommuneplanens arealdel
 • Styringsstrukturen for areal- og transportutvikling i Oslo og Akershus vurderes av nesten alle parter som svært uoversiktlig og kompleks
 • Det oppleves som en styrke at RP-AT er et premiss for byvekstavtalen
 • Veilederne som er utarbeidet oppleves å være viktige verktøy i oppfølgingen, men det etterlyses flere faglige fora
 • Det er behov for å revidere planen, med utgangspunkt i gjeldende plan
 • En regional plan for areal og transport må omfatte både Oslo og Akershus
 • En eventuell fremtidig prosess med revidering må sikre reell medvirkning administrativt og politisk
 • Planens gjeldende målstruktur bør gjennomgås og skjerpes, handlingsprogram og virkemidler bør gjennomgås
 • Indikatorsystemet (oppfølging av planens handlingsprogram punkt H2) er viktig og bør videreutvikles/forbedres, og grønn grense bør få en tydeligere/oppdatert veiledning
 • Følgende tema bør forsterkes eller trekkes inn i et ev. revideringsarbeid for RP-AT: klimatilpasning, utslippskutt, arealkvaliteter, grøntstruktur, sosial bærekraft, arealregnskap, arealnøytralitet, jordvern, naturmangfold, lokalisering av handelsvirksomhet, strategisk næringsutvikling, lokalisering av arbeidsplasser, regionale næringsområder, bylogistikk og varedistribusjon, rolledeling for eksisterende veinett, tydeligere kriterier for samferdselsinvesteringer

Datagrunnlaget for rapporten er hentet inn gjennom spørreundersøkelser, intervjuer og dokumentstudier.

Hele rapporten kan leses her (pdf).

Den eksterne rapporten er en av totalt tre rapporter som til sammen utgjør evalueringen av regional plan. Den første rapporten fra Rambøll (2022) om virkemiddelbruk er nærmere omtalt i denne nyhetssaken. Den siste rapporten skal publiseres på plansamarbeidet.no i løpet av høsten 2023.

Har du spørsmål til evalueringen, ta kontakt med plansamarbeidets sekretariat:​ lise.weltzien@pbe.oslo.kommune.no

DEL:

Kalender