Ny utredning: stram styring av arealutvikling og vekst i Oslo og Akershus

mar 10, 2023

Som en del av det regionale plangrunnlaget for de nye fylkeskommunene som skal etableres fra 1. januar 2024 har Viken fylkeskommune bedt konsulentselskapet Rambøll om en vurdering av virkemiddelbruken i de gjeldende regionale planene for areal og transport i de tidligere fylkene Østfold, Akershus og Buskerud.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) og regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus (2018) er to av de regionale planene som har blitt vurdert.

I vurderingene er de regionale planenes strategier gjennomgått, sammen med bruken av regionale planbestemmelser og regionale planretningslinjer. Rambøll her også vurdert hvordan de regionale føringene blir fulgt opp i de regionale planenes handlingsprogram.

I vurderingen, som foreligger nå, blir det konstatert at regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus legger opp til en stram styring av arealutviklingen og veksten i kommunene. Den gir en tydelig konkretisering av nasjonale føringer, blant annet for et utbyggingsmønster med føringer om dimensjoneringsgrunnlag for bolig- og arbeidsplassutvikling, prinsipper for å utarbeide grønn grense og en tydelig prioritering av vekst innenfor/utenfor prioriterte områder.

De regionale planretningslinjene er i all hovedsak tydelig definert, tallbaserte og gir avklaring på målkonflikter. Den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus utnytter handlingsrommet, og forplikter aktører på tvers av nivåer og sektorer i oppfølgingen av den.

Datagrunnlaget for vurderingen er hentet inn gjennom dokumentstudier, intervjuer og eksempelstudier fra tre kommuner i tidligere Akershus fylke. Rambølls vurderinger vil være en del av kunnskapsgrunnlaget for Oslo kommune og Viken fylkeskommunes evaluering av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Denne evalueringen gjennomføres 1. halvår 2023.

Hele vurderingen fra Rambøll er tilgjengelig her:

Vurdering av regionale planer for areal og transport i Viken (oktober 2022)

DEL:

Kalender