Oppsummering av gruppearbeid på regionvis konferanse for Romerike.

Regionvis konferanse på Romerike

sep 24, 2013

Rundt 100 deltagere er til stede under den første regionvise konferansen som blir avholdt for aktører fra Nordøstkorridoren på Gardermoen i dag.

– Vi merker at vi blir flere mennesker i vår region. For å håndtere befolkningsveksten må vi tenke regionalt og bli enige om noe for hele regionen, understreker byrådssekretær for finans i Oslo kommune, Anne Kristin Vie, som innledet under konferansen.

 

Ønsker innspill

Formålet med de regionvise samlingene er å legge til rette for diskusjoner mellom de ulike aktørene som er involvert i Plansamarbeidets arbeid som transportaktører, nabokommuner og nabofylker/-regioner,  samt aktuelle departementer. Et viktig mål for dagens konferanse er å få til gode diskusjoner.

– Nå har vi mulighet til å diskutere på tvers, uavhengig av kommunegrenser og forvaltningsnivåer. I dag skal vi tenke regionalt for et stort område, sa møteleder Bjørn Oscar Unanader, fra Analyse og strategi.

Deltagerne fikk anledning til å diskutere og komme med innspill gruppevis i forhold til fire spørsmål:

1. Kan vi forplikte oss til å priorieter noen kuntepunkter og hovedakser for kollektivtransport?

2. Hvordan kan lokale hensyn ivaretas med et mer konsentrert utbyggingsmønster?

3. Hva skal til for å videreføre den positive trenden I bruken av kollektivtransport?

4. Bør vi satse på noen få steder med tanke på næringsutvikling på lang sikt?

 

De korridorvise samlingene er en viktig del av drøftingsfasen som planarbeidet nå er inne i. Diskusjonsgrunnlaget for drøftingsfasen er drøftingsdokumentet som er resultatet av utredningsfasen.

– Planarbeidet hittil peker på flere politiske og faglige dilemmaer som Plansamarbeidet nå ønsker å få innspill på. Nå i drøftingsfasen har vi mulighet til å komme med gode innspill til det videre planarbeidet og det er viktig at vi bruker denne muligheten godt, sier Anne Kristin Vie.

 

Vest- og Sørkorridoren

Datoene for de regionvise samlingene i de andre delregionene er:

  1. Vestkorridoren, 10. oktober 2013, kl. 9 – 12
  2. Sørkorridoren, Folloregionen, 22. oktober 2013, 15-20

Fristen for å komme med innspill i drøftingsfasen er satt til 20. desember.

 

DEL:

Kalender