Drøftingsdokument

 • Drøftingsdokumentet er nå klart

  Drøftingsdokument med bilder

  Drøftingsdokumentet var grunnlaget for diskusjonene om felles areal- og transportstrategier for Oslo og Akershus i drøftingsfasen. Dokumentet formidler den kunnskapen som utredningsfasen ga, og drøftingsspørsmål som det var spesielt viktig å få innspill på fra kommuner og regionale og statlige myndigheter høsten 2013.

 • Drøftingsdokument uten bilder

  Drøftingsdokumentet var grunnlaget for diskusjonene om felles areal- og transportstrategier for Oslo og Akershus i drøftingsfasen. Dokumentet formidler den kunnskapen som utredningsfasen ga, og drøftingsspørsmål som det var spesielt viktig å få innspill på fra kommuner og regionale og statlige myndigheter høsten 2013. Denne versjonen er uten bilder for raskere nedlasting.

 • Vedlegg 3 – Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

  Dokumentet er et diskusjonsnotat redigert av Urbanet Analyse, som grunnlag for politiske og administrative diskusjoner om mulige virkemidler i planen og for øvrig. Dokumentet belyser ulike virkemidler og samarbeidsformer som kan sikre at den regionale planen kan følges opp.

 • Vedlegg 2 – Næringsarealer utenfor knutepunkt

  Dokumentet er et innledende arbeid med kunnskapsgrunnlag om kategorisering, lokaliseringsprinsipper og arealbehov for arealkrevende næringer, og en diskusjon av mulige regionale næringsområder for produksjon/lager/logistikk og for plasskrevende varehandel i Akershus. Disse temaene er ikke behandlet som en del av alternativene eller konsekvensbeskrivelsene, men må ses i sammenheng med utbyggingsmønsteret og avklares i det videre planarbeidet.

 • Vedlegg 1 – Oppsummering alternativer og konsekvensbeskrivelser

  Dokumentet gir en kortfattet beskrivelse av utbyggingsalternativene, og oppsummering av konsekvensbeskrivelsene. Videre gir det en beskrivelse av planer og utvikling i nabofylker og -regioner, beskriver 9 perspektiver for hvordan Osloregionen kan utvikle seg mot 2050, og vurderer hvordan de ulike perspektivene kan bidra til å fremme målet om en konkurransedyktig region.