Leder av plansamarbeidets politiske styringsgruppe, Bård Folke Fredriksen, og Anette Solli møtte i dag statssekretærene Bård Hoksrud og John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet.

Samferdselsdepartementet fikk tydelig utfordring

apr 02, 2014

Plansamarbeidet møtte i dag statssekretærene John-Ragnar Aarset og Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet. Leder av plansamarbeidets politiske styringsgruppe Bård Folke Fredriksen og Anette Solli understreket viktigheten av at statlige myndigheter nå forplikter seg til planen.

Statssekretærene i Samferdselsdepartemenet fulgte interessert med når Plansamarbeidets politiske ledelse orienterte om planarbeidet.

 

Planen kan bidra til å løse noen av plankonfliktene på arealsiden og tydeliggjøre mål og prioriteringer. Planen vil også kunne komme til å påvirke kommuneøkonomien.

–  Nå begynner dette å bli alvor. Planen er i ferd med å konkretiseres, og det er ikke bare prat lenger. Vi har hatt en viktig prosess og diskusjon med kommunene i Akershus. Alle Akershuskommunene innser nå at det må et samlet grep til. Noen mener også at planen må være juridisk bindende. Alle kommuner skal få lov til å vokse. Selv om noen kommuner og steder er prioriterte vekstområder og vil få størstedelen av veksten, vil andre kunne opprettholde en såkalt vedlikeholdsvekst, sier fylkesordfører i Akershus, Anette Solli.

– Vi har forventninger til statlige myndigheter om at planarbeidet nå legges til grunn for Nasjonal transportplan (NTP), statlige investeringer og statlig lokalisering, sier leder av Plansamarbeidets politiske styringsgruppe Bård Folke Fredriksen.

Oppdraget om en samordnet regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus ble foreslått av regjeringen gjennom Odelstingsproposisjon nr. 10 (2008-09) som Stortinget senere sluttet seg til. Anette Solli mener det er helt nødvendig at staten blir en aktiv part i arbeidet.

– Når utviklingen er i tråd med planen bør ikke staten komme med innsigelser. Planen må binde statens etater, ellers er det ikke noe vits i. Staten sitter på så mange av virkemidlene for å få dette til. For eksempel hvor man velger å lokalisere kollektivknutepunkter, hvor vekst skal gå foran vern, og så videre. Staten må være en aktiv part i dette arbeidet, ellers er det ikke mulig å få til denne planen, understreker hun.

 

Planen som referanseramme

Plansamarbeidet ønsker en større grad av tetthet rund kollektivknutepunkter og der handels-, service-  og tjenestetilbudet er best.

–  Vi ønsker å få opp kollektivtrafikkandelen i Akershus. For å få til dette må vi også se på grenseoverskridende kollektivforbindelser og se hele regionen i sammenheng. Her spiller også det planlagte IC-triangelet og Ringeriksbanen inn, sier Bård Folke Fredriksen.

–  Prioriteringene i Planen bør også legges til grunn for Oslopakke 3 og Ruter sine planer. Man bør kjenne igjen prioriteringene fra Plansamarbeidet her, skyter Anette Solli inn.

Plansamarbeidet har i arbeidet vært i dialog med aktører i nærliggende områder utenfor Oslo og Akershus.

–  Flere regioner bruker nå Plansamarbeidet som referanseramme. Arbeidet vil komme til å legge grunnlag for areal– og transportplaner flere steder, tror statssekretær i Samferdselsdepartementet, John-Ragnar Aarset.

 

Tydelig utfordring

Plansamarbeidet får tydelige tilbakemeldinger fra kommunene på at statlige og regionale myndigheter også må følge opp planen på sin side, ellers vil ikke kommunene heller forplikte seg.

– Vi forventer at staten tenker helhet, når vi gjør det, understreker Bård Folke Fredriksen

Statssekretær John-Ragnar Aarset sier at departementet skal se på saken.

–  Dere har gitt oss en tydelig utfordring, vi skal se hva vi kan få til.

–  Hvis ikke arealpolitikken følges opp med infrastrukturinvesteringer er det kommunene som kan bli sittende med svarteper,  og det er vel ikke ønskelig?, avslutter Bård Folke Fredriksen.

DEL:

Kalender