Konsekvensbeskrivelser

For å få fram et best mulig kunnskapsgrunnlag til drøftingsfasen av hvilke konsekvenser de ulike utbyggingsalternativene kan få er det gjennomført flere konsekvensbeskrivelser og følgende rapporter foreligger:

  • Boligutredning
  • Transportkonsekvenser av ulike utbyggingsalternativer – fase 1
  • Kommuneøkonomiske konsekvenser av ulike utbyggingsmønster i Oslo og Akershus
  • Næringsutvikling i Osloregionen – vekstmuligheter i alternative utbyggingsmønstre
  • Nedbygging av arealverdier

 

2050-perspektiver: De 9 perspektivene, og sammenhengen mellom alternativene og perspektivene, erbeskrevet nærmere i dialog med de andre fylkene og delregionene i Osloregionen. Konsekvenser skal behandles på et overordnet nivå i lys av konsekvensbeskrivelsene av alternativene.

En samlet vurdering av konsekvensene av alternativene skal ligge til grunn for en intensiv faglig og politisk diskusjon i planarbeidets drøftingsfase høsten 2013. Det skal blant annet gjennomføres åpne møter med regionene og kommunene. Diskusjonen danner grunnlaget for utarbeidelse av planforslaget.

Konsekvensbeskrivelsene kan leses og lastes ned. Du finner dem under informasjonsmateriell. Her vil det fortløpende bli lagt ut oppdatere dokumenter om teamet.