Veileder om bruk av ABC-prinsippet: rett virksomhet på rett sted

jun 16, 2024

Asplan Viak har utarbeidet utkast til en veileder for bruk av ABC-prinsippet: Rett virksomhet på rett sted i kommunal planlegging.

Oppdraget er gjennomført på oppdrag av tidligere Viken fylkeskommune, og utkastet til veileder vurderes som relevant også i en Oslo og Akershus-sammenheng.

ABC-prinsippet handler om å legge til rette for optimal lokalisering av virksomheter ut ifra målsettinger om å minimere transportbehovet og øke tilgjengeligheten med alternative transportmidler til bil. Planer utarbeidet i henhold til ABC-prinsippet vil gi forutsigbarhet for arealutviklere og næringsaktører, og gode vilkår for trafikkavvikling. ABC-prinsippet omtales ofte som «rett virksomhet på rett sted». Kriteriene for lokalisering baserer seg på virksomheters mobilitetsprofil og områders tilgjengelighetsprofil.

Veilederen beskriver hvordan prinsippet kan benyttes på ulike plan- og prosjektnivåer, hvordan det kan knyttes til regelverk og tilgjengelige systemer, samt beskriver gjennomføring av mobilitetskartlegginger.

Hovedmålgruppen for veilederen er kommunene og andre som har interesse for ABC-metodikken. Utkastet til ABC-veileder kan leses her: Veileder om ABC-prinsippet i kommunal planlegging

 

DEL:

Kalender