Anette Solli og Bård Folke Fredriksen møtte i dag kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner med klare forventinger om at staten nå følger opp føringene i planen når det gjelder statlige virkemidler.

Staten må følge opp

apr 04, 2014

Plansamarbeidet møtte i dag kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Bård Folke Fredriksen og Anette Solli, fra plansamarbeidets politiske styringsgruppe, ba Sanner se på kommunenes inntektssystem og statens muligheter til investeringer på infrastruktur og innsigelsespunkter.

Areal- og transportplanen skal vedtas av Oslo bystyre og Akershus fylkesting i løpet av våren 2015. Signal om statlig engasjement og forpliktelse i siste fase av planarbeidet er viktig for Plansamarbeidets troverdighet hos kommuner, fylke og næringsliv og kan bidra til å gi en tydelig plan som forplikter alle parter.

– Vi går nå inn i «hyl- og skrikfasen», som jeg kaller det. Planen begynner nå å gjøre vondt i forhold til de valgene som må tas. Staten bevilger penger til kollektivtransport, og må samordne virkemiddelapparatet sitt og stå ved prioriteringene i planen, slik at vi får forenklingen planen legger opp til. Blant kommunene var det sterke motforestillinger i begynnelsen. Men etter alle møtene og diskusjonene vi har hatt er det nå blitt enighet blant alle kommunene i Akershus, om at vi trenger en samordnet plan og at den vil koste noe, understreker fylkesordfører i Akershus og medlem i Plansamarbeidets politiske styringsgruppe, Anette Solli.

STATENS ANSVAR

Hvis Oslo og Akershus skal lykkes med sine felles mål er det avgjørende at kommunene, fylkeskommunen og staten følger opp og forplikter seg til planen. Det er forventet at staten også legger planen til grunn i sin planlegging og i sine prioriteringer. Det betyr at:

  • kommunene må se at det å følge planen gir dem en gevinst. Det bør vurderes en statlig belønningsordning som oppmuntrer de kommunene som tar de nødvendige grepene, nemlig å kanalisere hoveddelen av veksten til de prioriterte vekstområdene. Disse kommunene bør garanteres et tilfredsstillende kollektivtilbud. 
  • planen må legges til grunn for uttalelser fra Fylkesmannen og transportetatene til kommunale planer. Det bør ikke gis innsigelser til kommunale planforslag som er i tråd med den regionale planen
  • planen må bidra til en omforent og koordinert stat som gir entydige signaler om målkonflikter, utbygging, jordvern og transport. I prioriterte vekstområder må utbyggingshensyn tillegges større vekt enn vern. Ved utbygging utenfor prioriterte vekstområder må imidlertid bevaring av jordbruksarealer og verdifull grønnstruktur gis vesentlig betydning. En avklaring av målkonflikter skaper forutsigbarhet og mer effektive planprosesser. 

 

Tanken bak planen er å spare arealer. Tetthet av bebyggelse gir mindre bruk av arealer. Men vi har en klar utfordring i forhold til blant annet jordvern, kulturvern og Marka mange steder i Akershus. For eksempel der dyrkbar mark ligger tett ved stasjoner og det dermed blir vanskelig å få til fortetting.

– Her må kommunene som innretter seg etter planen, forvente at statlige sektorer også følger planens prinsipper. Jeg tenker spesielt på innsigelsesmyndighetene. Statlige myndigheter må være forsiktige med å gi innsigelser hvis en kommune følger planen. Vi har en klar forventning om at det ryddes opp fra statens side når det gjelder innsigelser i forhold til dette, understreker leder i Plansamarbeidets politiske styringsgruppe Bård Folke Fredriksen.

–  Det blir viktig å synliggjøre at arealer som går på bekostning av jordvern, gir gevinst andre steder, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

–  Når vern kommer i konflikt med vekst og vi velger vekst foran vern, så vil vi gjøre en grundig avveining i forhold til dette på forhånd, forklarer Bård Folke Fredriksen.

 

Vurdér inntekstgrunnlaget

Planen nødvendiggjør en drøfting av fylkeskommunens og kommunenes inntektsgrunnlag for å kunne gjennomføre en mer konsentrert vekst og øke investeringer til, og drift av kollektivtransportsystemet. Plansamarbeidet forventer at staten nå tar en vurdering av inntekstgrunnlaget.

– Kommunaløkonomiske analyser viser at kompensasjonen i inntektsgrunnlaget til kommunene premierer spredt bebyggelse, som er det motsatte av det vi ønsker. Dette gjelder også i forhold til det man ønsker i miljø- og klimapolitikken. Dette må statlige myndigheter se på, påpeker Bård Folke Fredriksen.

 

Nødvendig arbeid

Oslo er også avhengig av at det kommer vekst i Akershus, og ikke bare i Oslo, i årene fremover.

– Vi er en bolig- og arbeidsplass region. Staten sitter med positive virkemidler for å få dette til, som kollektiv- og veiinvesteringer. Hvis Akershusfolk hadde kjørt kollektivt i like stor grad som Oslofolk, hadde vi ikke hatt køproblemer. Vi har forventinger om at Staten nå tar tak i dette, sier Bård Folke Fredriksen.

– Plansamarbeidet er et viktig arbeid. Ikke minst er det viktig og verdifullt at Oslo og Akershus jobber sammen om dette for å få til gode avveininger. Å bygge opp under knutepunkter vet jeg at kan by på noen krevende avveininger, men det er helt nødvendig, avslutter Jan Tore Sanner.

 

 

DEL:

Kalender