Regional plan for areal og transport skal evalueres i 2023.

Samlet vurdering av måloppnåelse av regional plan til nå

aug 18, 2023

Som del av evalueringen av den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus, har Plan- og bygningsetaten i Oslo foretatt en samlet vurdering av måloppnåelse av planen fra vedtak til og med 2021. Vurderingen vil inngå som datagrunnlag, sammen med de årlige indikatorrapporteringene, til den eksterne evalueringen gjennomført av konsulent Civitas sammen med OsloMet og Cicero. Vurderingen er gjort for hele planområdet samlet og med bakgrunn i planens hovedmål og undermål. Vurderingen ser ikke på om mål er fullt ut nådd, men heller om utviklingen har gått i riktig eller feil retning.

Gjennomgangen viser at det har vært en positiv utvikling innenfor de fleste hovedtemaene, men at utviklingen har vært spesielt god på områder knyttet til fortetting i tettsteds-/sentrumsområder, boligstruktur og -lokalisering, fremtidig arealutvikling, klima og miljø. Den positive utviklingen kan imidlertid i ulik grad tilskrives den regionale planen. Det er spesielt på arealsiden planen ser ut til å ha hatt størst innvirkning, mens indikatorer innenfor temaene klima og miljø har hatt en positiv utvikling mye på grunn av en drastisk økning i andel elbiler over flere år. Dette er et tema den regionale planen har liten innvirkning på. Bruk av privatbil i planområdet har ikke gått ned.

Planen ser ikke ut til å ha klart å styre lokalisering av nærings- og handelsarealer i like stor grad som for boliger, og det er tegn til et mindre arealeffektivt utbyggingsmønster innenfor denne typen bygg.

Rapporten kan lastes ned her: Evaluering av måloppnåelse for regional plan

DEL:

Kalender