Politisk referansegruppe 27. august

aug 27, 2014

Høringsforslag under arbeid var tema i dagens møte i politisk referansegruppe. Kommune- og fylkespolitikere fra hele planområdet var samlet i Akershus fylkestingssal, og ga råd til politisk styringsgruppe om hvordan planforslaget kan bli bedre. Delregionale grupper kom med både negative og positive reaksjoner til føringene som er forslått.

Regional areal- og transportstruktur fra Høringsforslag under arbeid, som ble diskutert på møtet.

Plansamarbeidets høringsforslag skal behandles av politisk styringsgruppe 23. september, og dette var siste sjanse for referansegruppa til å komme med innspill før den formelle høringen. – Jeg opplever at vi alle er rimelig enige om retningen vi skal gå i. Men når den omsettes i konkrete retningslinjer som får konsekvenser for hver av oss, så er det naturlig at det blir diskusjon, sa Bård Folke Fredriksen i sin innledning.

Sekretariatsleder Ellen Grepperud presenterte videre høringsforslaget slik det ligger nå. – Dette er vårt forslag til en regional areal- og transportstruktur. Det er viktig å si at den er under arbeid, og den politiske forankringen starter først nå. Struktur, strategier og retningslinjer er rettet inn mot at vi skal nå målene. De bygger på funnene fra utredningsfasen og innspillene fra drøftingsfasen, sa Grepperud. – Vi bygger på dagens struktur, men vi må konsentrere veksten mer hvis vi skal nå målene.

 

 

Etter presentasjonene var det gruppediskusjoner i delregionale grupper, der også Oslo kommune og Akershus fylkeskommune var representert. Til slutt var det presentasjon fra gruppene og diskusjon i plenum.

Må åpnes for lokal tilpasning

– Det må legges mer vekt på kommunikasjon på tvers, og åpnes for næringsutvikling flere steder enn bare de stedene som er markert med blått på kartet, sa ordfører i Hurdal Runar Bålsrud (V). – I tillegg må retningslinjene ikke være så rigide, det må være rom for lokale tilpasninger og egenart.

Kommunene var opptatt av at det kunne svekke tilliten mellom grunneiere og kommunene dersom man må ta ut arealer som allerede ligger i gjeldende kommuneplaner. Flere var kritiske til at planen skal legge føringer på næringslokalisering, og til at mulighet for vedlikeholdsvekst i små tettsteder ikke kommer tydelig nok frem.

Godt grunnlag for videre arbeid

– Fra vårt perspektiv fra vest for Oslo er disse strategiene svært positive, både for regionens bærekraft og konkurransekraften. Vi må ikke tenke konkurranse oss i mellom, men hvordan vi kan styrke regionens samlede konkurransedyktighet, sa ordfører i Asker Lene Conradi (H). – Vi tror dette dokumentet et er et godt grunnlag for videre arbeid.

Staten må på banen

I både gruppe- og plenumsdiskusjonene kom det tydelig frem at staten må forplikte seg i det videre arbeidet. – Vi skal bygge by på Lillestrøm og i bybåndet mot Oslo, og det krever store kollektivtiltak, sa ordfører i Skedsmo Ole Jacob Flæten (A). – Det kommer ikke tydelig nok frem i planforslaget, og statlige forpliktelser på dette området er avgjørende for å lykkes.

Det ble også stilt spørsmål om hvilke konsekvenser den kommende kommunereformen kan få for planen. Har kommunegrensene vært en så viktig premiss i planarbeidet at det kan bli et problem?, spurte ordfører i Oppegård Ildri Eidem Løvaas (H). – Jeg tror ihvertfall at aktualiteten i en kommunereform blir mye større hvis vi ikke lykkes, sa Bård Folke Fredriksen avslutningsvis. – Etter min mening har samarbeidet mellom Oslo og Akershus og kommunene i Akershus aldri vært bedre enn det er nå. Men jeg tror vi er nødt til å lykkes med dette arbeidet hvis vi skal nå målene vi har satt oss.

DEL:

Kalender