Plansamarbeidet ved leder Ellen Grepperud, byråd Bård Folke Fredriksen og fylkesordfører Nils Aage Jegstad hadde i dag møte med miljøvernminister Baard Vegar Solhjell.

– Planen skal være styrende

apr 08, 2013

-Plansamarbeidet skal være et reelt planverktøy. Det skal være styrende for de viktige beslutningene som skal tas fremover, sa en meget interessert og engasjert miljøvernminister på møtet i dag.

Plansamarbeidet ved leder Ellen Grepperud, byråd Bård Folke Fredriksen, og fylkesordfører Nils Aage Jegstad hadde i dag møte med  miljøvernminister Baard Vegar Solhjell for å formidle forventningene Plansamarbeidet har til staten i oppfølgingen av den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus.

-For at vi skal lykkes med planen er viljen og evnen til å følge den opp i kommunene, fylkeskommunen og staten avgjørende, påpekte leder Ellen Grepperud.

Kommunene er opptatt av hvilke virkemidler som skal brukes for å få realisert planen. Plansamarbeidet gjennomfører derfor en delutredning som omhandler dette og som skal ligge til grunn for drøftingsfasen. Hva betyr det for kommunene at planen skal ligge til grunn for utformingen av kommuneplanens arealdel og hva betyr det for regionale myndigheter og staten at planen skal ligge til grunn for deres planlegging og virksomhet?

– Planarbeidet kan ikke være detaljstyrende, men det må ha noen rammer som sier noe og gir retning til de beslutningene hver enkelt kommune og andre skal ta, ellers har ikke arbeidet noen verdi, understreket miljøvernministeren.

 

Planstrategien behandles nå

For å møte de utfordringene veksten i Oslo og Akershus skaper påla staten ved Miljøverndepartementet Oslo og Akershus å samarbeide om å lage en felles areal- og transportplan for de to fylkene der grepet skulle være å få til en bedre samordning mellom arealutviklingen og samferdselsinvesteringene.

I samarbeid med Miljøverndepartementet utarbeidet Oslo kommune og Akershus fylkeskommune så en planstrategi og et planprogram som senere er vedtatt av bystyret og fylkestinget. Planstrategien beskriver utfordringene som de to fylkene står overfor og hvilke forventninger som stilles til kommunene, fylkeskommunen og staten for å lykkes. Planstrategien vil nå bli behandlet i regjeringen.

–    Jeg vil se etter at det må være en strategi som har de kravene i seg som er nødvendig for en fremtidig byutvikling. Vel så viktig som å bevilge nok penger til for eksempel samferdsel er kombinasjonen av å ta de viktige strukturelle valgene. Vi kan bevilge enorme mengder til vei og bane i Osloregionen, men penger hjelper ikke hvis man ikke tar de rette hovedveivalgene. Da står man sjanseløs igjen. Det er kombinasjon av økte investeringer og rette veivalg, som er viktig.  Alle faglige vurderinger som er gjort av kollektivbehovene i storbyene viser at det er en kombinasjon av økte bevilgninger og en rekke andre tiltak som er nødvendige, sa Baard Vegar Solhjell.

Miljøverndepartementet har satt av penger til lignende prosjekter som Plansamarbeidet i de fire største byene i Norge.

-Jeg er ekstremt opptatt av at den måten å jobbe på regionalt, som Plansamarbeidet er et eksempel på, blir vellykket, sa miljøvernministeren.

 

Mer penger i NTP

Miljøvernministeren fortalte at det kommer økte bevilgninger til samferdsel i Nasjonal transportplan (NTP) som er rett rundt hjørnet.

–  Det åpnes for helt andre pengesummer enn tidligere blant annet når det gjelder intercity og bymiljøavtalene, men det vil også stilles andre krav til hvordan pengene skal brukes og det kan det hende det blir mer diskusjon rundt, sa miljøvernministeren som avsluttet med å sitere en tidligere veisjef.

-All transportpolitikks mor er arealpolitikken. Vi diskuterer gjerne bare hvordan vi skal transportere oss fra a til b og glemmer å tenke på at det er plasseringen av boligfeltet, kjøpesenteret, det nye sykehuset og den nye byen, som er det dere i Plansamarbeidet jobber med, som er avgjørende å ta hensyn til først når det gjelder fremtidig byutvikling.

DEL:

Kalender