– Planen blir et førende dokument

apr 29, 2013

– Den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus er et formidabelt stykke arbeid og vil bli et viktig førende dokument når den er ferdig. Likevel kan vi ikke utelukke at det kan bli noen diskusjoner om innholdet. Det spørs hva som kommer til å ligge i den endelige planen, sa stassekretær i Landbruks- og matdepartementet,  Harald Oskar Buttedahl under møtet med Plansamarbeidet i dag.  

Hovedtemaene for møtet mellom Plansamarbeidet og Landbruks- og matdepartementet var forventingene Plansamarbeidet har til staten og utfordringene knyttet til utbygging i forhold til jordvern.

 

Utfordringer knyttet til jordvern

– Jeg er spent på hvilke av alternativene i planarbeidet som vil slå mest ut når det gjelder det vi har hovedansvaret for, nemlig jordvern. Landbruksministeren har et mål om at nedbyggingen av dyrket mark skal halveres.  Vi er opptatt av hvordan dette vil slå ut i de ulike alternativene i planarbeidet, understreket Buttedahl.

Landbruks- og matdepartementet har sammen med Miljøverndepartementet fulgt plansamarbeidets arbeid siden starten. De er spent på om noen av alternativene er mer realistiske enn andre, og hvordan planforslaget til slutt vil se ut.

Plansamarbeidet  må kartlegge  hvor de største konfliktene ligger i forhold til ulike interesser og peke ut noen steder hvor det ønskes større vekst enn andre steder. Noen sentrale transportårer må også legges inn i planen.

–  Den underliggende drivkraften er at folk flytter til byer, både her i Norge og resten av verden. Denne trenden vil fortsette. Det er bystruktur som etterspørres i fremtiden og det må vi ta hensyn til, sa Nils Aage Jegstad.

Det må investeres i kollektivtransport for å håndtere transportøkningen.  Det blir også viktig å utnytte motstrømskapasiteten på transportmidlene de neste årene,  slik at ikke alle reiser inn til Oslo i rushtiden og det bør komme flere arbeidsplasser i knutepunktene.

 

Forventninger til staten

Plansamarbeidet er opptatt av at planen, når den er ferdig, må legges til grunn for statlig vurdering av kommuneplanene.

– Vi oppfordrer staten til å følge føringene i planen når de ulike kommuneplanene skal behandles. Det er uheldig hvis det kommer innsigelser fra statlig hold når kommunene følger planen,  sa Jegstad.

– Det  vil være viktig for oss i Landbruks- og matdepartementet og se om kommuneplanene følger opp det som ligger i den regionale planen.  Vi kan likevel ikke utelukke at det kan forekomme innsigelser i enkelttilfeller.  Men det er ikke tvil om planen vil bli et viktig førende dokument, sa Geir Larsen fra departementet.

Siden arbeidet involverer Oslo kommune og alle kommunene i Akershus, er informasjonsarbeidet rundt arbeidet som pågår viktig.

–  Det er veldig viktig å forankre prosessen i kommunene slik dere gjør nå når dere besøker og informerer kommunene om arbeidet, mente Larsen.

–  Finmasketheten i planen vil bli del av drøftingsfasen i arbeidet til høsten. Lokaldemokratiet skal ivaretas, samtidig som det tas hensyn til de nasjonale interessene, avsluttet Nils Aage Jegstad.

DEL:

Kalender