Illustrasjon om bylogistikk. Kilde: Fornebu hub, tilgjengelig: https://www.fornebuhub.no/

Oppstart av prosjekt om bylogistikk i Oslo og Akershus

aug 10, 2023
PROSJEKTET HELHETLIG BYLOGISTIKK (BYLO) HAR FÅTT 1 000 000,- I KLIMASATSMIDLER FRA MILJØDIREKTORATET
Våren 2022 gikk Oslo kommune sammen med Asker, Bærum, Lørenskog, Lillestrøm, Ullensaker, Nordre Follo og Ås kommuner, Viken fylkeskommune samt Ruter, Statens vegvesen og Bane Nor sammen for å søke Klimasats-støtte for å styrke koordineringen og planleggingen av en klimavennlig og helhetlig avvikling av bylogistikk i Oslo og kommunene rundt. Dette skjer som ledd i arbeidet med oppfølging av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Prosjektet vil ha tilknytning til varelogistikk i Vestkorridoren. Prosjektet har lagt følgende definisjon av bylogistikk til grunn: forflytningen av varer, utstyr og avfall inn til,
ut fra og gjennom et byområde.
Målet med prosjektet er å forankre bylogistikk i areal- og transportplanleggingen, og gi kommunene og samarbeidsaktører et verktøy som kan brukes når de utarbeider planer. I søknaden står det blant annet: «Prosjektet skal styrke koordineringen og planleggingen av en klimavennlig bylogistikk, både internt hos den
enkelte aktør og på tvers av administrative grenser. Dette skal skje gjennom en utviklingsprosess bestående av kunnskapsinnhenting og sammenstilling av tilgjengelig data, og medvirkning mellom prosjektgruppen og eksterne bylogistikkaktører. I prosjektet skal aktørene undersøke hva som må til for å
få til en helhetlig bylogistikk, særlig med tanke på regulering og bruk av arealer tilknyttet bylogistikk. Sluttproduktet vil være en sammenstilling av kunnskap som har kommet frem gjennom ulike piloter, forprosjekter og forskning om alle segmentene i bylogistikk, og konkrete, geografisk forankrede anbefalinger som vil være direkte anvendbare for organisasjonene som deltar i prosjektet. Eksakt sluttprodukt avklares i samråd med involverte aktører. «
Prosjektet starter opp august 2023, og vil avslutte desember 2025. Prosjektet vil være relevant inn i pågående arbeid med evaluering av gjeldende regionale plan for areal og transport i Oslo og Akershus, og være viktig for fremtidige vurderinger knyttet til et regionalt planverk for hovedstadsregionen.
Nyheter tilknyttet prosjektet vil publiseres her. Innledningsvis pågår det nå (august 2023) et kartleggingsarbeid for bylogistikk-relaterte prosjekter i Oslo og Akershusdelen av Viken.

DEL:

Kalender