Oppdatert fremdrift for høringsperioden

aug 15, 2014

Fremdriftsplanen for høring og vedtak av plan er nå justert. Høringen varer fra midt i november 2014 til slutten av februar 2015, og vedtak skal skje innen slutten av november 2015.

Politisk styringsgruppe vil behandle Plansamarbeidets planforslag 23. september 2014. Det sendes til planeierne Akershus fylkeskommune og Oslo kommune i begynnelsen av oktober. Fylkesutvalget og byrådet skal vedta om planforslaget kan sendes på høring.

Samtidig som planeierne får Plansamarbeidets planforslag, sendes det ut til kommunene. Dette er for å gi kommunene mest mulig tid til å sette seg inn i planforslaget. Når byrådet og fylkesutvalget har behandlet planforslaget midt i november, vil kommunene få tilsendt vedtak og eventuelle endringer. Den formelle perioden for høring og offentlig ettersyn starter da og varer til slutten av februar.

Videre arbeid etter høringen består i å oppsummere og vurdere høringsuttalelsene, og å samordne behandlingen i de politiske organene i Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Målet er å få til et felles vedtak av Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus innen utløpet av november 2015.

Orienteringsmøter

Plansekretariatet har tilbudt seg å orientere om Plansamarbeidets høringsforslag i kommunestyrer og formannskap i forkant av høringen. De fleste møtene er allerede avtalt. Orienteringen vil ta for seg forslaget slik det ser ut før fylkesutvalget og byrådet har behandlet det.

I drøftingsfasen gjorde kommunene i Akershus et stort arbeid med å samordne seg i hver delregion. Dette styrker Plansamarbeidet. For å gjøre slik samordning mulig også i høringen, har det vært viktig å orientere tidlig og sette så lang frist som mulig uten å forskyve fremdriften for mye.

Det kan også være aktuelt å gjennomføre samlinger med næringslivet og interesseorganisasjoner i løpet av høringsperioden, på tilsvarende måte som i drøftingsfasen.

DEL:

Kalender