Borge og Rattsø anbefaler en ny vurdering av kommunenes vekst- og skjønnstilskudd, inntektssystemet, samt større bruk av avgifter til finansiering av sosial infrastruktur. Illustrasjonsfoto: Ullensaker Rådhus

Ny rapport om kommunaløkonomiske konsekvenser

apr 07, 2014

Lars-Erik Borge og Jørn Rattsø ved Senter for økonomisk forskning (SØF) har nå foretatt en vurdering av konklusjonene i rapporten: «Kommuneøkonomiske konsekvenser av ulike utbyggingsmønster i Oslo og Akershus», gjennomført av Agenda Kaupang i fjor. I rapporten: «Kommunaløkonomiske konsekvenser av befolkningsvekst», anbefaler Borge og Rattsø en ny vurdering av kommunenes vekst- og skjønnstilskudd, inntektssystemet, samt større bruk av avgifter til finansiering av sosial infrastruktur.

For å få fram et best mulig kunnskapsgrunnlag til drøftingsfasen av hvilke konsekvenser de ulike utbyggingsalternativene kunne få ble det gjennomført flere konsekvensbeskrivelser. Boligmarked, transport, arealbruk og arealverdier, næringsutvikling, samt kommuneøkonomiske konsekvenser av ulike utbyggingsmønstre i Oslo og Akershus ble konsekvensutredet.

Til rapporten: «Kommuneøkonomiske konsekvenser av ulike utbyggingsmønster i Oslo og Akershus», gjennomført av Agenda Kaupang, har Borge og Rattsø ved Senter for økonomisk forskning (SØF) nå foretatt en vurdering av konklusjonene i rapporten. De har også gjort en vurdering av hvilke tilleggsordninger som er best egnet for å kompensere for eventuelle mangler ved inntektssystemet til kommunene.

 

Anbefalinger

De viktigste anbefalingene fra rapporten til Borge/Rattsø kan kort oppsummeres som følger:

  • Det er behov for en ny vurdering av veksttilskuddet. Det gjelder fastsettelse av vekstgrensen og om denne skal være relativ eller absolutt. Det kan være behov for en viss oppjustering av satsen slik at den også inkluderer kapitalkostnader.
  • Kommuner som på grunn av store investeringer får et særskilt høyt gjeldsnivå bør kunne motta skjønnstilskudd. Det bør gjøres en ny vurdering av kriteriene for tildeling av skjønnstilskudd.
  • Utbyggingsavgifter og eiendomsskatt bør i større grad enn i dag kunne benyttes til å finansiere ny infrastruktur. Spesielt er det behov for å vurdere om utbyggingsavgifter også bør kunne benyttes til finansiering av sosial infrastruktur.
  • Mange vekstkommuner har inntekter og tjenestetilbud under landsgjennomsnittet. Etter vårt skjønn er ikke dette et resultat av kostnadsulemper som inntektssystemet ikke fanger opp, men et resultat av regionalpolitisk motiverte tilskudd som mange andre kommunegrupper nyter godt av. Vi anbefaler en fornyet vurdering av hvordan inntektssystemet fungerer i forhold til likeverdig tjenestetilbud og regional balanse.

Rapporten: «Kommunaløkonomiske konsekvenser av befolkningsvekst» og de andre rapportene som er utarbeidet, kan lastes ned her.

I rapportene vurderes konsekvensene av alternativene til utbyggingsmønster og det gis en anbefaling om hvilke alternativ, som ut i fra utredernes ståsted, vil være det beste med utgangspunkt i det tema som konsekvensbeskrives. Utrederne står for det faglige innholdet i rapportene.

Rapporter:

  • Boligutredning (Prognosesenteret)
  • Transportkonsekvenser av ulike utbyggingsalternativer – fase 1 (Transportøkonomisk institutt)
  • Kommuneøkonomiske konsekvenser av ulike utbyggingsmønster i Oslo og Akershus (Agenda Kaupang)
  • Næringsutvikling i Osloregionen – vekstmuligheter i alternative utbyggingsmønstre (Vista Analyse)
  • Arealbruk og arealverdier (Plansamarbeidet)
  • Kommunaløkonomiske konsekvenser av befolkningsvekst (Senter for økonomisk forskning – Borge og Rattsø)

 

DEL:

Kalender