Ellen Grepperud fikk mange innspill og gode råd fra administrativ referansegruppe i dag.

Vekst i prioriterte vekstområder

mar 24, 2014

Utbyggingsgrenser, planbestemmelser, prioriterte steder for vekst og grad av styring var noen av temaene som ble diskutert på møtet i administrativ referansegruppe i Lillestrøm i dag.

 Over 80 representanter deltok på møtet. Alle kommunene i Akershus stilte med representanter. I tillegg deltok flere fra ulike avdelinger hos Oslo kommune, transportetatene og statlige myndigheter.  Formålet med møtet var å få innspill fra fagpersoner på planutkastet slik det nå foreligger.

– Vi lykkes ikke med denne planen før vi ser prioriteringene i den regionale planen igjen i kommunenes planer. Derfor er det så viktig å få innspill og råd i planarbeidet fra blant annet representanter i kommunene, sier leder av Plansamarbeidet, Ellen Grepperud.

Gjennom prosessen Plansamarbeidet har hatt i utrednings- og drøftingsfasen har det blitt en ganske unison enighet om at planen skal være en strategisk plan som gir kommunene et handlingsrom, men som samtidig er førende og forutsigbar. Planen skal også være konfliktavklarende og gi grunnlag for færre innsigelser.

Plansamarbeidet står nå overfor en rekke dilemmaer i det videre planarbeidet, som de ønsket innspill på i møtet i dag.

Hovedgrep i planarbeidet

 • Vekst i prioriterte vekstområder. Det betyr at hoveddelen av befolkningsveksten fremover skal komme i de prioriterte vekstområdene og at transportsystemet skal bygge opp om denne strukturen. Det vil si en høyere vekst i bybåndet i og rundt Oslo for å utnytte transportkapasiteten bedre, og en høyere vekst i byene og tettstedene enn i dag.
 • Mer bymessig utvikling. Næringsutvikling, økt andel av sykkel og gange og bedre fremkommelighet for kollektivtransporten.
 • Flerkjernet utvikling. Flere sterke byer i regionen kan bidra til en bedre utnytting av transportsystemet.
 • Begrense spredt utbyggingsmønster. For å nå det må vi bort fra dagens kommuneplaner.

Det kom mange innspill i gruppearbeidene under møtet. Her ser vi representanter fra blant annet Ås, Nesodden, Øvre Romerike og Oslo kommune i engasjert diskusjon.

Vern og vekst

Det kom, som ønsket, mange innspill fra gruppearbeidene på møtet i dag. Trine Christensen, rådmann i Ås kommune, Peter Austin, spesialrådgiver i Byrådsavdeling for byutvikling i Oslo kommune, Kurt-Gøran Adriansen, leder for Øvre Romerike Utvikling, og Gisle Totland, fagsjef for plan og miljø i Nesodden kommune, var på samme gruppe og diskuterte blant annet om vern av arealer skal vike for utvikling i nærheten av prioriterte knutepunkter.  De er enige i at det må presiseres når vernet likevel skal være sterkest, og at det fremdeles vil bli viktig å ta vare på grønne lunger og kulturminner, selv i nærheten av knutepunkter for kollektivtransport.

Gruppen er også enige i at kapasiteten i kollektivsystemet må avgjøre hvilket mål man har på vekst i den enkelte kommune.

– Målet for vekst i kommunen må harmonisere med det vi faktisk forventer skal komme, understreker Kurt-Gøran Adriansen, og trekker frem veksten i arbeidsplasser på Gardermoen som klart påvirker transportbehovet der.

Det blir også viktig å planlegge bygging av nye boliger etter planlagte investeringer i infrastruktur.

–  Nå vet vi blant annet at Follobanen når den kommer vil gi transportgrunnlag for å bygge 85 000 nye boliger langs banen. Da må vi planlegge etter det, sier Peter Austin i Oslo kommune.

 

Ulik vekst gir ulike utfordringer

I noen av Akershuskommunene legges det opp til større vekst, enn i andre av kommunene, og dette gir ulike utfordringer. Trine Christensen er rådmann i  Ås, som er en av kommunene hvor  det legges opp til stor befolkningsvekst fremover.

– Fra Ås sin side er det mye spennende i dette dokumentet. Noe av det som står gir tydelighet i strategiske valg fremover. Jeg ønsker at dokumentet blir førende. Det er gjort et godt stykke arbeid her og skapt mange forventninger som ikke blir innfridd, hvis dokumentet ikke blir førende.

Det er krutt i plandokumentet, men få gulrøtter i planen foreløpig. Vi ønsker flere gulrøtter i form av samferdselsinvesteringer. Hvis det legges opp til en kjempevekst slik som i Ås, må det også knyttes økonomiske incentiver til det, mener Christensen.

Gisle Totland fra Nesodden kommune er fagsjef i en av kommunene hvor det legges opp til lite vekst. Han mener at det den regionale planen legger opp til likevel er i samsvar med Nesoddens kommuneplan.

– Vi legger opp til en vedlikeholdsvekst og en forsiktig utvikling utenfor regionsentrene. For oss er det viktig å videreutvikle grendestrukturen. På Nesodden har vi 70 prosent eneboliger og ser at vi med den eldrebølgen som nå kommer trenger å bygge flere leiligheter og rekkehus. På Nesodden vil vi bruke eksisterende investeringer best mulig, og er glad for at det er i tråd med Plansamarbeidets føringer.

 

Nyttig møte

Trine Christensen og Peter Austin synes møtet var nyttig.

– Det har vært et spennende møte i dag og det er nyttig å snakke på tvers av regionene og på tvers av funksjonene i kommunene, sier Christensen.

– Prosessen blir nå mer konkret og planutkastet begynner å få substans. Den regionale planen er et nødvendig arbeid. Vi må bruke arealene vi allerede har tatt i bruk mer effektivt, i stedet for å ta i bruk nye arealer hele tiden. Kommunene er positive til det som ligger i utkast til regional plan, men en forutsetning for at kommunene skal følge opp det som ligger i planen er at stat og fylke følger opp med bedre kollektivtilbud, understreker Peter Austin.

Alle innspillene fra møtet i dag blir nå samlet og tatt med videre i et råutkast til plan. Mandag 27. mars vil Plansamarbeidets administrative koordineringsgruppe ta stilling til om utkastet er godt nok til å presentere for politikerne i Plansamarbeidets politiske styringsgruppe 12. juni.

 

Veien videre mot høringsutkast

 • 31.03  Administrativ koordineringsgruppe behandler første råutkast
 • 24.04  Politisk styringsgruppe
 • 14.05  Politisk referansegruppe
 • 28.05  Administrativ koordineringsgruppe behandler høringsutkast
 • 12.06  Politisk styringsgruppe

 

Veien videre mot endelig plan

 • Medio sep 2014  Høringsforslaget vedtatt sendt på høring og offentlig ettersyn av byrådet og fylkesutvalget
 • Medio sep 2014 – ultimo nov 2014 Høring og offentlig ettersyn
 • Ultimo juni 2015  Planforslaget vedtatt av fylkestinget og bystyret

 

 

 

 

 

 

DEL:

Kalender