Mange innspill fra administrativ referansegruppe

mai 27, 2013

I dag har vi møte med over 70 personer i administrativ referansegruppe på Ski. Deltakerne på møtet er representanter fra kommunene i Oslo og Akershus, transportetatene og regionale myndigheter.

Formålet med møtet er først og fremst å diskutere hvilke forpliktelser kommunene, regionale myndigheter og staten har til å følge opp planen og hvilke virkemidler som må til for å få planen realisert. I tillegg blir funnene fra konsekvensbeskrivelsene presentert og det blir orientert om status i planarbeidet.

 

Programmet

Dagen begynte med at deltakerne fikk presentert konklusjonene fra de fem ulike konsekvensbeskrivelsene som er gjort: Næringsutvikling v/ Vista Analyse, Boligmarked v/ Prognosesenteret, Kommuneøkonomi v/ Agenda Kaupang, Transport (del 1 – kvalitativ analyse) v/ Transportøkonomisk institutt og Arealkonflikter v/ Plansekretariatet.

Deretter ble de viktigste funnene fra konsekvensbeskrivelsene diskutert i grupper. Det kom mange innspill fra deltakerne til det videre arbeidet med drøftingsdokumentet som nå skal utarbeides, og som vil sendes ut til høsten.

Etter lunsj fikk deltakerne presentert innholdet i arbeidsnotatet som er laget om virkemidler, finansiering og gjennomføringsforpliktelser. Dagen ble avsluttet med at dette også ble diskutert i grupper.  

 

Felles forståelse viktig

Alle innspillene som kom i løpet av møtet i dag vil tas med i den videre arbeidsprosessen med drøftingsdokumentet som nå skal utarbeides.

-Drøftingsdokumentet skal gi grunnlag for den viktige diskusjonen i  kommunestyrene til høsten. Derfor er det viktig at dette notatet blir så godt som mulig, understreket Arnhild Danielsen, leder av administrativ koordineringsgruppe.

Senioringeniør i Jernbaneverket, Arild Vold, oppsummerte dagens møte slik:

– Det viktigste resultatet fra konsekvensbeskrivelsene er at vi sitter igjen med en felles forståelse om at det er store gevinster ved sentralisert knutepunktbasert utvikling. Det gir grunnlag for tyngre kollektivstrømmer og et mer høyverdig kollektivsystem. Hvis vi skal sikre attraktive bomiljøer blir det viktig å bygge tettere rundt kollektivknutepunktene.

– Møtet i administrativ referansegruppe i dag er viktig og nyttig fordi mennesker fra ulike miljøer kan komme sammen å utveksle erfaringer og få en felles forståelse i forhold til problemstillingene i prosjektet.  Å komme frem til en felles forståelse blir også viktig i det videre arbeidet.

Kommuneplansjef i Asker kommune, Tor Arne Midtbø, mener også at kunnskapsdeling og felles forståelse blir viktig fremover:

– Jeg har vært heldig og har fått fulgt dette planarbeidet nøye helt fra starten. Jeg vil berømme Plansekretariatet for den gode prosessen som hittil har vært i planarbeidet. Det har vært en åpen og god prosess. Vi i kommunene kjenner oss igjen og har blitt hørt, og arbeidet har nå en bra forankring i fagmiljøene.  Gjennom denne prosessen har vi diskutert oss frem til en felles forståelse av problemstillingene. Utfordringen nå fremover blir å dele denne kunnskapen og forståelsen med resten av befolkningen. Det blir viktig i den videre prosessen.

 

DEL:

Kalender