Måloppnåelse for 2022 av regional plan for areal og transport er publisert!

des 12, 2023

Rapportering av måloppnåelse i 2022 av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er nå publisert. Utviklingen fortsetter i stor grad slik den har gjort de siste årene, hvor vekst hovedsakelig konsentreres til tettsteder, det omdisponeres mindre dyrka/dyrkbar jord og boliger lokaliseres i økende grad nært et godt kollektivtilbud. Reisevanene nærmet seg en normal, med økte kollektivandeler og generelt høyere reiseaktivitet enn de to foregående årene. Biltrafikken gikk opp sammenlignet med 2021.

Indikatorrapporteringen videreutvikles stadig, og nytt av året er innføringen av tematiske dypdykk som del av rapporteringen. Målet med de tematiske dypdykkene er å gå mer i dybden i enkelte temaer og forsøke å avdekke forhold som ikke er mulig gjennom de ordinære indikatorene. Dypdykkene vil eksempelvis forsøke å se mer i detalj på enkelte indikatorer, mål eller retningslinjer, områder RP-AT ønsker å styre eller utilsiktede konsekvenser av planen.

Det første dypdykket ser på kontorledighet i Oslo og omegn, og hvordan etablering av arbeidsplassintensive arbeidsplasser i Oslo og Akershus har fungert fra planens vedtak og til og med 2022. Etter pandemien ser det ut til at sentralitet har blitt en viktigere faktor når bedrifter skal finne kontorlokaler, og det er en begynnende trend med økt tilflytting til Oslo sentrum og økt ledighet i ytre deler av Oslos kontormarked.

I tillegg har ikke utviklingen når det gjelder etablering av arbeidsplassintensiv næring i bybåndskommuner og kommuner med regionale byer vært helt i tråd med mål i den regionale planen om flerkjernet utvikling. Det vil gjøres ytterligere oppdateringer av dypdykket med data for 2023 og 2024 for å se om trendene er vedvarende, mens det vil lages nye tematiske dypdykk for neste indikatorrapportering.

Her finner du hele rapporteringen!

DEL:

Kalender