Måloppnåelse av regional plan for areal og transport for 2021 er publisert

mar 31, 2023

Indikatorrapporteringen for måloppnåelse av regional plan for areal og transport for 2021 er nå publisert. Rapporteringen viser at kommunene i Oslo og tidligere Akershus på flere områder beveger seg i retning av målene satt i RP-ATP, . Nedenfor følger noen hovedfunn:

  • Vekst skjer i hovedsak i kommunenes tettsteder, men enkelte kommuner har hatt større vekst i tettstedsreal enn befolkningsvekst.
  • Det omdisponeres mindre dyrka/dyrkbar jord.
  • Boligene lokaliseres nærmere høyfrekvent eller banebasert kollektivtilbud, både i og utenfor bybåndet.
  • Områdeutnyttelsen rundt knutepunkt og innenfor grønn grense øker.
  • Flere kommuner har minimumsnorm for parkering fremfor maksimumsnorm eller fast måltall, spesielt utenfor prioriterte vekstområder.
  • Reisevanene ble også i 2021 sterkt preget av koronapandemien, noe som førte til et fortsatt lavt antall kollektivreiser.
  • Tilfredshet med kollektivtilbudet og tilrettelegging for sykkel økte i 2021.
  • Utslipp fra veitrafikk har gått ned på grunn av en større andel elbiler, men det har vært en økning i luftforurensing både gjennom svevestøv og nitrogendioksid.

Rapporteringen i sin helhet kan du lese her.

DEL:

Kalender