Hvilke trafikale konsekvenser får vi?
Konsekvensbeskrivelsene som er under arbeid vil blant annet analysere de trafikale konsekvensene av alternativene til utbyggingsmønster.

Konsekvensbeskrivelser under arbeid

feb 28, 2013

Konsekvensbeskrivelser om transport, arealkonflikter, kommuneøkonomi, boligmarked og næringsutvikling er nå under arbeid. Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av april og vil være et viktig grunnlag for utforming av et første utkast til en knutepunktstruktur for Oslo og Akershus.


Transport:

Analysere de trafikale konsekvensene av alternativene til utbyggingsmønster.

Til dette analysearbeidet skal vi bruke en transportmodell. Resultatet av transportmodellkjøringene skal sammen med faglige vurderinger gi oss et grunnlag for å si noe om samspillet mellom areal- og transportutviklingen, samt hvilke konsekvenser alternativene får for det totale transportarbeidet, reisemiddelfordelingen, kapasitetsutnyttelse, framkommelighet og klimautslipp.

Denne konsekvensbeskrivelsen utføres av Transportøkonomisk institutt i samarbeid med Plansekretariatet.

 

Arealkonflikter:

Det skal avklares i hvilket omfang alternativene berører landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områdene), spesielt dyrket mark og områder med store naturverdier.

Dette arbeidet utføres av Plansekretariatet i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

Kommunaløkonomiske konsekvenser:

Vurdere de kommunaløkonomiske konsekvensene av de ulike utbyggingsalternativene. Hvilke økonomiske konsekvenser vil kommuner få som får en større eller mindre vekst, eller vekst et annet sted enn det de har lagt opp til i egen kommuneplan/ handlingsprogram?

Denne konsekvensbeskrivelsen utføres av Agenda Kaupang.

 

Boligmarked:

Hvordan virker markedet i dag i forhold til flyttestrømmer, sirkulasjon i eksisterende boligmasse og ulike gruppers preferanser og hvordan vil de ulike alternativene påvirke dette markedet?

Denne konsekvensbeskrivelsen utføres av Prognosesenteret.

 

Næringsstruktur og næringsutvikling :

Konsekvensbeskrivelsen består av to deler:

  • Beskrive drivkrefter for næringsutvikling og framtidens næringsstruktur i Osloregionen, samt næringslivets lokaliseringspreferanser
  • Vurdere næringslivets vekstmuligheter i de ulike alternativene til utbyggingsmønster

Denne konsekvensbeskrivelsen utføres av Vista analyse.

 

Les mer:

Oppdragsbeskrivelsene finner du under informasjonsmateriell.

 

DEL:

Kalender