Fremdrift for høringsperioden

jun 26, 2014

Fremdriftsplanen for høring og vedtak av plan er nå oppdatert etter møte i politisk styringsgruppe 12. juni. Det er lagt vekt på at høringsfristen blir så romslig som mulig, samtidig som endelig vedtak kan skje før valget i 2015.

Politisk styringsgruppe vil behandle Plansamarbeidets planforslag 23. september 2014. Det sendes til planeierne Akershus fylkeskommune og Oslo kommune i begynnelsen av oktober. Fylkesutvalget og byrådet skal vedta om planforslaget kan sendes på høring.

Samtidig som planeierne får Plansamarbeidets planforslag, sendes det ut til kommunene. Dette er for å gi kommunene mest mulig tid til å sette seg inn i planforslaget. Når byrådet og fylkesutvalget har gjort sitt vedtak midt i november, vil kommunene få tilsendt vedtak og eventuelle endringer. Den formelle perioden for høring og offentlig ettersyn starter da og varer til begynnelsen av februar.

Videre arbeid etter høringen består i å oppsummere og vurdere høringsuttalelsene, og å samordne behandlingen i de politiske organene i Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Målet er å få til et felles vedtak av Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus innen utløpet av august 2015.

Informasjonsmøter

Plansekretariatet tilbyr seg, på vegne av fylkeskommunen og Oslo kommune, å orientere om høringsforslaget i kommunestyrer, formannskap, regionråd og rådmannskollegier i perioden 1. oktober til 1. desember. Det er sendt ut henvendelse til ordførerne i alle kommunene i Akershus, og de fleste møtene er allerede avtalt.

I drøftingsfasen gjorde kommunene i Akershus et stort arbeid med å samordne seg i hver delregion. Dette styrker plansamarbeidet. For å gjøre slik samordning mulig også i høringen, har det vært viktig å sette så lang frist som mulig uten å forskyve fremdriften for mye.

Det kan også være aktuelt å gjennomføre samlinger med næringslivet og interesseorganisasjoner i løpet av høringsperioden, på tilsvarende måte som i drøftingsfasen.

DEL:

Kalender