Bildet viser forsidene til tre evalueringsrapporter som til sammen utgjør evalueringen av regional plan

Evaluering av regional plan er ferdigstilt

okt 04, 2023

Høsten 2022 – 2023 er det gjennomført en evaluering av Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Evalueringen viser at den regionale planen har vært viktig for å styre areal- og transportutviklingen i Oslo og Akershus. Samtidig peker evalueringen på et behov for revisjon og bedre forankring av planen.

Les oppsummeringen av hovedfunn her

Evalueringen består av til sammen tre rapporter som vurderer ulike aspekter av planens virkemiddelbruk og implementering:

  1. Vurdering av regionale planer for areal og transport i Viken (Rambøll 2022) Rapporten er en sammenlignende kvalitativ studie av fem gjeldende regionale planer for areal og transport i Oslo og Viken. Rapporten bygger på en dokumentgjennomgang av primærlitteratur, gjennomgang av kommuneplaner, og intervjuer med kommuneplanleggere i Nittedal, Nannestad og Nesodden. Rambøll har vurdert utformingen, innretningen og bruken av planretningslinjer, planbestemmelser og handlingsprogram. 
  2. Evaluering av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (Civitas, OsloMet og Cicero 2023)  Rapporten bygger videre på funnene i Rambølls studie, og undersøker RP-ATs virkemidler og oppfølging. I tillegg til en dokumentgjennomgang av primær- og sekundærlitteratur, baserer rapporten seg på en spørreskjemaundersøkelse og intervjuer med et bredt utvalg av informanter på politisk og administrativt nivå.
  3. Plansamarbeidets evalueringsrapport (utarbeidet av planeierne ved Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og Viken fylkeskommune 2023) Rapporten er en oppsummering av kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet av plansamarbeidets sekretariat, og består av indikatorrapporteringer (H2), referat fra dialogmøtet for ordførere våren 2023, en gjennomgang av faglitteratur om RP-AT, og resultater fra tre spørreundersøkelser og fire semi-strukturerte intervjuer gjennomført i bybåndssamarbeidet. Deler av kunnskapsgrunnlaget i rapporten inngår også i evalueringen levert av Civitas.

DEL:

Kalender