Fra venstre: Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen, klima- og miljøminister Trine Sundtoft og fylkesordfører Anette Solli.

Én Arendal i året

aug 26, 2014

Plansamarbeidet har vært hos klima- og miljøminister Trine Sundtoft for å informere om planarbeidet. –Staten må bidra med positive virkemidler for at planen skal lykkes, var det klare budskapet fra Bård Folke Fredriksen og Anette Solli. – Det bør det ikke gis innsigelser når kommunene går i den retningen vi blir enige om i planen.

Arbeidet med høringsutkast til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus går mot slutten. Høring og offentlig ettersyn starter i november. Sundtoft, Fredriksen og Solli var enige om at prosessen framover må være god hvis planen skal stå seg gjennom neste kommunevalg.

Anette Solli fremholdt god forankring som den viktigste oppgaven nå. – Vi må fortsette å ha en åpen prosess, og ikke grave oss ned i hvert vårt hull i høringsfasen. Samtidig må vi være tydelige på hva som skal til for å nå målene.

– Med de utfordringene vi har er vi nødt til å samarbeide om areal og transport, og alle forvaltningsnivåene må bidra. Vi må bli enige om hvordan vi kommer oss dit vi alle sammen er enige om at vi vil, fortsatte Bård Folke Fredriksen. – Når det gjelder samarbeidet mellom Oslo og Akershus tror jeg jeg tør si at vi aldri har hatt et bedre samarbeid enn nå, med Osloregionen, Ruter og nå Plansamarbeidet.

Samtidig var de to representantene fra Plansamarbeidets politisk styringsgruppe opptatt av å formidle at vi kan få utfordringer dersom staten ikke kommer med klare signaler om at de vil følge opp planen. – Uten at staten bidrar med de forløsende midlene til kollektivtransport, og uten enklere planbehandling og færre innsigelser, risikerer vi at kommunene sitter igjen med de negative virkemidlene.

Færre innsigelser

Det viktigste budskapet til klima- og miljøministeren, i tillegg til å bidra med midler til kollektivtransport, handlet om enklere planprosesser i oppfølgingen av planen.

– Vi kan ikke begynne på null hver gang vi skal regulere et nytt boligfelt. Vi må bli enige om noen ting på et overordnet nivå, som gjør at ikke hver sektormyndighet kan holde på sitt. Jeg mener at det dokumentet som ligger her gjør at vi kan komme videre, selv i vanskelige spørsmål som målkonflikter mellom knutepunktutvikling og bevaring av matjord. Hvis kommunene følger opp planen bør ikke staten gi innsigelse. Hele poenget er å gi kommunene et handlingsrom innenfor den retningen vi alle ønsker å gå i, sa leder for politisk styringsgruppe Bård Folke Fredriksen.

Byer for klima

Stortinget har i klimaforliket fastsatt at transportveksten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. Plansamarbeidet tar konsekvensen av dette.

Statsråden var tydelig på at byer, byplanlegging og byregioner er et av de viktigste svarene på klimautfordringen. – Jeg synes det er interessant at man her ikke bare satser på Oslo, men også på byer i Akershus, sa hun.

– Å styrke noen attraktive byer utenfor Oslo er et viktig grep for å støtte opp om lokale arbeidsmarkeder som kan redusere transportbehovet og øke motstrøms reiser. Samtidig må alle kommuner ha noe vekst for å ha en god kommuneøkonomi. Men veksten må skje der det er et handels- og servicetilbud, og der kollektivtilbudet er best, sa Bård Folke Fredriksen.

– Mange kommuner i Akershus har store arealer å ta av og det kan synes naturlig med en spredt bebyggelse, men de har likevel mange innbyggere i norsk sammenheng. Når vekst her ikke skjer kollektivbasert, så merkes det på veien lenger inn mot byene i Akershus og Oslo. Vi må huske at vi skal ha en befolkningsvekst som tilsvarer én Trondheim kommune til Oslo og én til Akershus i planperioden, sa Anette Solli. – Eller én Arendal i året.

DEL:

Kalender