Plansamarbeidets leder, Ellen Grepperud, ønsker innspill fra byutviklingskomiteen og miljø- og samferdselsekomiteen i Oslo kommune på drøftingsspørsmålene innen 20. desember

Drøftingsmøte i Oslo kommune

okt 09, 2013

– Det er fullt mulig å løse de utfordringene vi står overfor i vår region i forhold til befolkningsveksten, men vi må sørge for at veksten som kommer skjer med kvalitet. Vi vil at innbyggerne fremdeles skal være like glad i byen sin, også etter befolkningsveksten, sier byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen.

Byråden innledet om Plansamarbeidets arbeid og utfordringene vi står overfor for byutviklingskomiteen og miljø- og samferdselskomiteen på møtet i bystyresalen i ettermiddag.

Bård Folke fredriksen vil skape attraktive sentrum med urbane kvaliteter.

-Folk skal ha lyst til å flytte til vår region. Vi skal skape attraktive steder å bo. Vi ser en urban trend. I vår region skal man få flere urbane kvaliteter i urbane sentrum. Det må være et mangfold i arbeidsmarkedet et sted, for at det skal være attraktivt å flytte til et sted. Flertallet mener det er viktig å bo i gangavstand fra sentrum, men ikke alle kan det , vi har noen dilemmaer knyttet til utviklingen og befolkningsveksten, påpekte Bård Folke Fredriksen.

Målene i planarbeidet er at regionen skal være en bærekraftig region med et  miljøvennlig og effektivt kollektivnett,  og at minst mulig av trafikkveksten den kommende befolkningsveksten fører til skal tas med privatbil.

– Planen kommer nok til å påvirke Akershus mer enn Oslo, men pendlingen inn til byen kommer til å påvirkes av befolkningsveksten. Vi er en region og deler disse utfordringene, understreket Bård Folke Fredriksen.

 

Tunge investeringer

Byråden trakk frem viktigheten av utvikling av knutepunkt og å støtte opp med bygging og fortetting rundt kollektivknutepunktene, men påpekte at dette også ville måtte  medføre offentlige investeringer til økt og forbedret infrastruktur.

– Staten må være forpliktet til å bidra. Det er avgjørende med tunge investeringer i infrastruktur hvis arbeidet som plansamarbeidet legger til rette for skal lykkes. Byråden pekte også på utfordringene i planarbeidet i forhold til verneinteresser.

-Planarbeidet må si noe om hensynet til vern av dyrket mark og markagrensen i forhold til fortetting rundt stasjonsområder der dette er en konflikt. Vi legger rammene for utviklingen. For Oslos del jobber vi nå med kommuneplanen. Det er viktig at denne sees i sammenheng med den regionale planen, understreket han.

 

Ønsker innspill

Grunnen til at det ikke er blitt laget en felles regional plan tidligere for Oslo og Akershus er kanskje forskjellene på de to fylkene. Hvor finmasket og grovmasket planen skal  være diskuteres, og det vil være en diskusjon mellom ulike forvaltningsnivåer. Bystyret skal til slutt behandle drøftingsdokumentet sammen med Fylkestinget og leder for planarbeidet, Ellen Grepperud, ba bystyremedlemmene fokusere på drøftingsspørsmålene planarbeidet ønsker innspill på i drøftingsfasen.

– Vi tar gjerne imot innspill fra dere nå, understreket Grepperud. Fristen for å komme med innspill er  20. desember.

 

DEL:

Kalender