Ellen Grepperud er godt fornøyd med antallet drøftingsinnspill.

Drøftingsinnspillene oppsummert

jan 14, 2014

Plansamarbeidet har nå oppsummert alle de 53 drøftingsinnspillene vi mottok innen fristen 20. desember.

– Vi har mottatt drøftingsinnspill fra alle de aktørene vi forventet å få innspill fra og er godt fornøyd med det, sier leder Ellen Grepperud.

Planarbeidet startet opp våren 2012, og den faglige utredningsfasen ble avsluttet i august 2013. I løpet av høsten 2013 er det avholdt en rekke møter og konferanser, der alle aktørene i

Plansamarbeidet har diskutert konklusjonene fra utredningsfasen, både sammen og hver for seg. Aktørene har så gitt sine skriftlige innspill til planarbeidet.

–  Vi har fått skriftlige innspill fra Oslo bystyre, Akershus fylkesting, kommunestyrene i alle Akershuskommunene, regionrådene, fylkesmannen i Oslo og Akershus, transportaktørene, enkelte naboregioner og interesseorganisasjoner, forteller Grepperud.

Aktørene har tatt utgangspunkt i drøftingsdokumentet og de drøftingsspørsmålene som er presentert der og svart på de spørsmålene som er relevante for dem. Alle drøftingsinnspillene er nå oppsummert i rapporten: Oppsummering av innspillene fra drøftingsfasen.

Innspillene i rapporten er strukturert etter disse spørsmålene:

  • Kan vi forplikte oss til å prioritere noen knutepunkter og hovedakser for kollektivtransport?
  • Hvordan kan lokale hensyn ivaretas med et mer konsentrert utbyggingsmønster?
  • Bør vi satse spesielt på noen få steder med tanke på næringsutvikling på lang sikt?
  • Hva skal til for å videreføre den positive trenden i bruken av kollektivtransport?
  • Hva er viktig å avklare i den regionale planen og hvor detaljert bør den være?
  • Må gjensidige forventninger følges opp med avtaler?

–  For å få til en best mulig forankring av planarbeidet, er det lagt stor vekt på at alle aktørene i Plansamarbeidet skal involveres gjennom hele prosessen. Å gjennomføre en egen drøftingsfase med politiske diskusjoner midt i planprosessen har vært et sentralt grep, understreker Grepperud.

I løpet av våren 2014 skal det på bakgrunn av utredningsfasen og innspillene i drøftingsfasen utarbeides et planforslag, som skal sendes på høring og offentlig ettersyn høsten 2014.

Rapporten Oppsummering av innspillene fra drøftingsfasener en oppsummering av de skriftlige innspillene fra drøftingsfasen. Du kan snart lese rapporten her og finner snart alle drøftingsinnspillene her.

 

 

DEL:

Kalender