Skjermdump fra kart om lokal tjenesteyting

Detaljhandelens rolle i bærekraftig byutvikling

jun 30, 2022

Oslo kommune og Viken fylkeskommune har gjennomført et prosjekt om detaljvarehandel. Prosjektet har hatt som hovedmål å øke kunnskapen om endringer i varehandel, og mulige implikasjoner endringene i varehandel har for fysisk planlegging av bærekraftige byer og tettsteder. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus innebærer at lokaliseringen av næring og handel skal bygge opp under sentrumsutviklingen, der senterområdene skal utvikles med flerfunksjonalitet og kvalitet i
sentrum, høy arealutnyttelse, gode bomiljøer som kan appellere til en bredt sammensatt befolkning, og gangavstand mellom sentrale funksjoner. Detaljvarehandel og annen publikumsretta virksomhet skal lokaliseres i nærhet av knutepunkt, der gangavstand er førende for lokalisering. Dimensjonering av varehandel- og servicetilbud bør stå i forhold til byen eller tettstedets plassering i det urbane hierarkiet slik det er definert i den regionale planen. Asplan Viak har utviklet en nettside som sammenstiller relevant kunnskap og faktagrunnlag som er relevant i vurdering og planlegging av handels- og tjenstetilbud i Oslo og Akershus.

DEL:

Kalender