Den regionale arealreserven for logistikkformål i Osloområdet

mar 08, 2023

I regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) ble det definert seks regionale næringsområder som skulle bidra til at næringslivets etterspørsel etter arealer for gods og logistikk ble ivaretatt på en bærekraftig måte. I tillegg ble næringsparker i Vestby og i Gardermoområdet utpekt som næringsområder for bedrifter med betydelige distribusjonsbehov til hele landet, med plan om fremtidig tilkobling til jernbane.

Konsulentselskapet Rambøll kartla i 3. kvartal 2022 gjenværende arealreserver i disse åtte regionale næringsområdene, inkludert potensialet for fortetting og for utvidelse av områdene. Rambøll anslår at arealreserven for logistikkformål i de åtte regionale næringsområdene er på 4000 dekar per september 2022.

I rapporten drøfter Rambøll også faktorer som påvirker den fremtidige etterspørselen etter slike arealer, som effekter av ny teknologi, økt vektlegging av bærekraft og endringer i rammebetingelsene. Rapporten er tilgjengelig i lenken under.

Regionale næringsområder til vareforsyningsformål (2022)

DEL:

Kalender