I et av gruppearbeidene ble jordbruksområder og grønnstruktur diskutert. Her diskuterer Gunnar Berglund (Plansamarbeidet), Arild Vold (Jernbaneverket), Ulf Bakke (NSB) og Erling Gunnufsen (Fylkesmannen) temakartet for grønnstruktur.

Delregionale arbeidsmøter i gang

jan 16, 2014

I dag ble det første av fem delregionale arbeidsmøter avholdt i Sandvika. Vestregionen med kommunene Asker og Bærum hadde arbeidsmøte i dag. I tillegg deltok Hurum og Røyken.

Formålet med de fem delregionale arbeidsmøtene er å diskutere foreløpige plangrep og materiale til plandokumentet, sett i en delregional sammenheng og i sammenheng med innkomne drøftingsinnspill. Innspillene fra møtene blir viktige for utformingen av et første grovutkast til planforslag som skal diskuteres i Plansamarbeidets styringsgrupper og referansegrupper i mars.

–  Det er viktig at vi i Plansamarbeidet får mange innspill gjennom disse møtene til det videre arbeidet med utformingen av et grovutkast til planforslag, understreker Ellen Grepperud.

På de delregionale arbeidsmøtene deltar Plansjefer o.l. fra kommunene og faggruppas medlemmer fra transportaktører og regionale/statlige myndigheter.

– Delregionale møter er et bra initiativ og nyttig for å oppsummere hva som er kommet inn av innspill og drøfte veien videre mot et konkret planforslag. Vi er nå inne i den viktigste fasen i planarbeidet hvor vi skal gå fra intensjon til handling, mener kommunaldirektør for samfunn i Bærum kommune, Arthur Wøhni.

 

Enighet om knutepunktutvikling

Arthur Wøhni tror det blir diskusjon om fordelingen av den regionale veksten.

I drøftingsinnspillene som er kommet inn er det stor enighet om at det er viktig å bygge opp under planlagt, eller eksisterende infrastruktur og at vekst bør kanaliseres til knutepunkter. Det er også enighet om at det er viktig å få frem hvilke hovedakser for kollektivtransport som bør prioriteres. I Vest er dette i hovedsak t-banen (Kolsåsbanen, Fornebubanen) og jernbanen.

–  Hovedoppsummeringen fra oss i Asker og Bærum er at den regionale planen ikke er i stor konflikt med Asker og Bærums planer. Vi i Bærum føler at vår nye arealstrategi langt på vei er i tråd med Plansamarbeidets drøftingsdokument.  Og i Asker og Bærum vil vi fortsette å bygge opp det som allerede er bestemt, sier Arthur Wøhni.

 

Ledig kapasitet i vest

Marit Øhrn Langslet fra Plansamarbeidet påpeker at vi fremover må bygge smartere og utnytte kapasiteten i transportsystemet.

–  Vestkorridoren er den eneste som har kapasitet til å ta økt passasjervekst mot 2040 uten en ny jernbanetunnel. Nye og planlagte t-baneinvesteringer i dette området gir stor ledig kapasitet transportmessig de kommende årene.

Mange mener Plansamarbeidet bør utfordre Asker og Bærum til å ta en større del av befolkningsveksten, enn det de selv legger opp til, da de er alene om å ha ledig transportkapasitet.

–  Det vil bli en utfordrende diskusjon fremover om fordeling av den regionale veksten og hvor stor del av denne veksten Bærum skal ha, påpeker Wøhni.

 

Utfordringer for buss

Utfordringer man også ser i Asker og Bærum er fremkommelighet for buss og at en ny E18 kan utfordre konkurranseforholdet mellom kollektiv- og biltrafikk.

– Fra Bærum sin side er det viktig at det blir en plan som gir tilstrekkelig føring for å sikre at infrastrukturtiltak og arealbruk går hånd i hånd, mener Arthur Wøhni.

Ulike plangrep ble også presentert og diskutert på møtet i dag og deltagerne hadde gruppearbeid på følgende temaer: Utbyggingsmønster og transportsystem,  jordbruksområder og grønnstruktur,  godstransport og regionale næringsområder og  prinsipper for utvikling i og utenfor prioriterte områder. Neste delregionale møte er for Follo 20. januar.

 

Delregionale møter

De andre delregionale arbeidsmøtene vil avholdes kl. 9.00-13.00 på følgende steder og datoer:

  • Follo (Ski) 20. januar
  • Oslo (Oslo) 22. januar
  • Øvre Romerike (Jessheim) 30. januar
  • Nedre Romerike (Lillestrøm) 3. februar.

 

 

 


 

DEL:

Kalender