Arbeidsseminar med utvidet faggruppe

mai 15, 2013

I dag har vi utvidet faggruppemøte i faggruppen for areal og transport på Ski. Planansvarlige fra hver av kommunene, samt representanter fra transportetatene og regionale myndigheter deltar på møtet. Møtet er et arbeidsseminar om drøftingsgrunnlaget som skal sendes ut til høsten.

Drøftingsdokumentet skal blant annet inneholde en oppsummering av de tematiske konsekvensbeskrivelsene av alternativene, samlet vurdering av funnene sett i sammenheng og første tanker om mulige prinsipper for knutepunktstruktur og transportsystem. I tillegg skal drøftingsgrunnlaget inneholde et innledende arbeid om regionale næringsområder. Formålet med arbeidsseminaret i dag er å diskutere og få innspill til:

  • Samlet vurdering av konklusjonene fra konsekvensbeskrivelsene, og første tanker om mulige prinsipper for knutepunktstruktur og transportsystem.
  •  Næringsarealer utenfor knutepunkt.

 

Viktig møtearena

– De fleste kommunene og transportetatene er representert på møtet i dag. At de setter av en hel dag til dette seminaret viser at de prioriterer dette arbeidet. Det er vi veldig glade for. Vi er helt avhengige av å få innspill til arbeidet vårt og å diskutere problemstillingene med kommunene og transportetatene. Det bidrar til å gi oss et best mulig grunnlag for å utarbeide drøftingsdokumentet som skal sendes ut til kommunene til høsten. Vi er også opptatt av at drøftingsdokumentet skal bli så godt som mulig, slik at vi får gode diskusjoner ute i kommunene til høsten, forteller leder for Plansamarbeidet Ellen Grepperud.

 

Programmet

Dagen begynte med at deltakerne fikk presentert konklusjonene fra de fem ulike konsekvenseskrivelsene som er gjort: Næringsutvikling v/ Vista Analyse, Boligmarked v/ Prognosesenteret, Kommuneøkonomi v/ Agenda Kaupang, Transport (del 1 – kvalitativ analyse) v/ Transportøkonomisk institutt og Arealkonflikter v/ Plansekretariatet.

Deretter ble det en presentasjon av det innledende arbeidet med arealkrevende handel og regionale næringsområder. Dette arbeidet er utført av en arbeidsgruppe fra Akershus fylkeskommune og Plansekretariatet.

 

Gruppearbeid

Dagen ble avsluttet med gruppearbeid i  tematiske og geografiske grupper.

1. Når vi ser på konsekvensbeskrivelsene samlet – hva har vi lært
og hvilke anbefalinger har vi for utforming av overordnet knutepunktstruktur og
transportsystemet?

2. Som oppgave 1, men gruppene ble delt inn delregionalt og  diskuterte sin delregion.

3. Innspill til det innledende arbeidet med næringsarealer utenfor knutepunkt.

 

 

DEL:

Kalender