Alternativene

Det er laget tre alternativer for hvordan Oslo og Akershus kan vokse fram mot 2030. De er ikke alternative planforslag, men illustrasjoner for å få fram konsekvenser av ulike utviklingsmodeller. Det jobbes nå med å beskrive konsekvensene. Hensikten er få mer kunnskap om hvordan vi bør utvikle regionen for å nå målene om konkurransedyktighet, bærekraft og arealeffektivitet. Planen kan i neste omgang tenkes å bli en videreutvikling eller kombinasjon av alternativene. Alternativene er beskrevet nedenfor, og mer inngående i dokumentet Konkretisering av alternativene, som finnes under Informasjonsmateriell / Grunnlagsdokumenter.

Alternativene:

Alternativ 1: Videreføring av dagens kommuneplaner

Alternativ 1: Videreføring av dagens kommuneplaner

Alternativet skal få fram de samlede konsekvensene av dagens areal- og transportpolitikk mot 2030. Hver enkelt kommune løser fremskrevet vekst innen sine kommunegrenser, gjennom en videreføring av dagens kommuneplaner.

Les mer...
Alternativ 2: Konsentrert utvikling av byer

Alternativ 2: Konsentrert utvikling av byer

Alternativet skal få fram hva som er konsekvensene av et sterkt regionalt grep, der veksten løses gjennom konsentrasjon i Oslo og noen få byer i Akershus. Ideen om å redusere transportbehovene gjennom konsentrasjon, og utnytte eksisterende infrastruktur i Oslo og regionen, rendyrkes.

Les mer...
Alternativ 3: Fortetting i mange knutepunkter

Alternativ 3: Fortetting i mange knutepunkter

Alternativet skal få fram konsekvensene av et regionalt grep, der veksten løses gjennom konsentrasjon i flere knutepunkter i Oslo og hver korridor. Ved å fordele veksten kan flere steder få befolkningsgrunnlag nok til å opparbeide et bedre godt tjenestetilbud, godt kollektivtilbud og høye gang- og sykkelandeler.

Les mer...